Vannslipp for elvemuslingen i Fallselva

VOKKS Kraft slipper vann i Fallselva for å redde elvemuslingen i elva gjennom tørkeperioden. Uten dette vannslippet ville muslingen på flere strekninger i elva gått tapt.

Den ekstreme tørken har ført til at vannføringen i mange elver er minimal. I Trevatna har fordampingen i det siste vært større enn tilsiget.

I manøvreringsreglementet for Fallselva er minstevannføringen satt til 130 l/sek om vinteren og 200 l/sek om sommeren. Når vannstanden i Trevatna er 0,5 m under høyeste regulerte vannstand i perioden 15. mai -1. oktober skal imidlertid kun tilsiget slippes. Det ville i tilfelle medført at Fallselva hadde blitt tørrlagt der det ikke er kulper. Fallselva har en bestand av elvemusling. Elvemuslingen er en truet art som Norge har et internasjonalt ansvar for å ivareta. Det er også ørret i elva. Elvemuslingen har begrenset evne til å flytte seg fra strykpartier til kulper for å kunne overleve tørkesituasjoner. En tørrlegging av elva ville derfor gitt betydelig dødelighet på elvemuslingen. VOKKS forutså problemet, og søkte derfor NVE om tillatelse til å opprettholde et vannslipp på 60 liter i sekundet, selv om vannstanden nå er ca. 55 cm under høyeste regulerte vannstand. NVE innvilget søknaden.

Uten dette vannslippet ville musling som ikke sitter i kulper gått tapt. Det er meget positivt at VOKKS tok initiativ til å få slippe vann, til tross for det tapet i kraftproduksjon vannslippet kan gi. Fylkesmannen befarte elva sist fredag. Vannføringen var da ca. 60 l/sek. Det sikret vann på alle strekninger med elvemusling, men på en del strekninger er det bare så vidt muslingene er dekket av vann.


Fallselva ved vannslipp på 60 l/sek.
Strekningen er et viktig leveområde for elvemuslingen i elva.

Visuelt framstår Trevatna som tilnærmet fullt ved minimum sommervannstand. VOKKS har opplyst at med pågående tapping av 60 l/sek vil vannstanden i Trevatna synke med 0,5 cm/døgn, hvorav størstedelen skyldes fordampning. Dette vil gi en vannstandsreduksjon på kun 15 cm i løpet av en måned uten nedbør. Det er vår vurdering at dette ikke vil gi vesentlige visuelle og bruksmessige ulemper på Trevatna. 


Trevatna fotografert 6. juli 2018. 
Vannstanden er rundt 5 cm under minimum sommervannstand.

Fylkesmannen mener det er en alvorlig svakhet i manøvreringsreglementet at hensynet til å holde sommervannstanden i Trevatna går foran hensynet til å opprettholde vannføring i Fallselva, slik at Fallselva kan bli helt tørrlagt i tørkesituasjoner. Fylkesmannen har derfor anmodet VOKKS om å søke om varig endring av manøvreringsreglementet, slik at vannføringen i Fallselva sikres også ved senere situasjoner med vannknapphet, uten behov for nye dispensasjoner fra reglementet.

Kontaktpersoner