Rotenonbehandler innsjø for å hindre spredning av fiskeart

Det oppdages stadig at nye fiskearter er spredt til vann og vassdrag utenfor sitt naturlige leveområde. Nye fiskearter vil nesten alltid være konkurrenter til de opprinnelige fiskeartene i vassdragene. I dag gjøres tiltak i innsjøen Grunningen for å hindre en slik utvikling.

Når nye fiskearter har fått etablert seg og spredd seg over større områder i et vassdrag, vil skaden være nær uopprettelig. Bare i de få tilfellene hvor man blir klar over den innførte arten tidlig nok, før den har spredd seg, er det mulig å sette inn tiltak.

I Grunningen i Gran kommune er det oppdaget at karpefisken suter har blitt innført. Suter er oppført på den Norske svartelisten over uønskede arter med kategorien «høy risiko». For å hindre at den skal spre seg videre, i verste tilfelle helt ned i Randsfjorden, blir Grunningen i dag (5. september 2018) behandlet med rotenon. Rotenonbehandlingen dreper all fisk i innsjøen, og det må påregnes betydelig dødelighet også i elva og tjernet nedstrøms Grunningen. En slik behandling er et stort tiltak, men på grunn av spredningsfaren til større vassdragsområder, har vi likevel funnet det riktig å gjennomføre behandlingen. Vi kan aldri være sikre på at vi er tidsnok ute. Det er gjort undersøkelser for å påvise suter i andre vann i vassdraget uten at den ble funnet, men vi kan likevel ikke utelukke at den allerede har spredd seg.

Suter.

Suter.

Spredning av fiskearter har vært et tiltagende problem de senere årene. I 2015 ble det registrert 25 nye tilfeller av ulovlig spredning av fiskearter i Norge. Spredningen skjer i stor grad som følge av bevisste handlinger. Blant annet er det kjent at enkelte fiskere setter ut nye arter med håp om å skape interessante fiskeobjekter. Det vil imidlertid nesten alltid gå negativt ut over fiske etter de opprinnelige artene i vannet da disse ofte får sterkt redusert produksjon. Konsekvensen av slike handlinger rammer oftest både utsettingslokaliteten og hele vassdraget nedenfor denne. Vi har flere eksempler på hvordan ulovlig utsatte fiskearter har ødelagt gode fiskevann. For eksempel har utsatt gjedde spolert flere av de beste ørretvannene på Hadeland. Utsetting av nye fiskeslag kan også ramme andre organismer i vassdragene hvor de settes ut. Ulovlig utsetting av fisk er derfor alvorlig miljøkriminalitet.

Kontaktpersoner