Opplandsarter og -naturtyper

Bilde av blomstereng

Bilde av blomstereng

En del arter og naturtyper er såkalte ansvarsarter og ansvarsnaturtyper for Oppland. Fylket har et særlig viktig forvaltningsansvar for disse, fordi de har sine største og viktigste forekomster i Norge her. Flere av artene og naturtypene som Oppland har et særlig viktig ansvar for er rødlistede, men det kan også være arter og naturtyper som ikke har rødlistestatus.  

Særlig viktige forvaltningsområder for Oppland
Det er enkelte områder i Oppland som utpeker seg som særlig viktige i forvaltningssammenheng, fordi de har stor konsentrasjon av både ansvarsarter og ansvarsnaturyper. De kontinentale områdene i Nord-Gudbrandsdalen og Ottadalen er et av disse. Med sine kalkrike berg med steppelav, kalkrike slåtte- og beitetørrenger, kalkrik boreal hei og tørre/varme bjørkehager i kombinasjon med et utpreget kontinentalt klima, er mangfoldet av både karplanter, lav, mose, sopp og insekter stort. Steppelavselementet her er noe helt særegent for Oppland, og en rekke rødlistede skorpelav har sine eneste norske forekomster innenfor dette elementet.

Bekkekløftene i Gudbrandsdalen, med forekomst av arter som russeburkne, sudetlok og skogranke, samt en rekke lavarter, er også et særtrekk ved Opplandsnaturen. I de kontinentale bekkekløftene øverst i Gudbrandsdalen og nedre Ottadalen finnes arter som elfenbenslav, praktlav, hodeskoddelav og dvergstry - arter som ellers er sjeldne i Norge.

Langs Gudbrandsdalslågen og Otta finner vi intakte flommarksystemer som er unike i norsk målestokk. Elveører med varierende substrat, der en bl.a. kan finne arter som doggpil, mandelpil og klåved, forekommer i mosaikk med evjer, flomdammer og små kanaler mellom elveøyene, der rødlistearter som evjeslirekne og myrstjerneblom dukker opp. Flommarkene fungerer også som viktige rasteplasser for vannfugl på trekk.

De kalkrike områdene på Hadeland og Toten, samt langs Mjøsa til Biri, er også viktige områder i forvaltningssammenheng. I dette området finnes forekomster av både kalkgranskog, kalkhasselskog, kalklindeskog og kalksjøer, og på Hadeland er det i tillegg flere forekomster av åpen kalkmark, der bl.a. den prioriterte arten dragehode forekommer. I kalkskogene er det særlig forekomsten av marklevende sopp som er spesiell, mens det i kalksjøene er kransalgene som utgjør det mest spesielle artselementet.

Huldrestryskogene, som har et klart kjerneomrde i sørsøstre og midtre del av fylket, må også nevnes i denne sammenheng. Dette er skogsområder med høyereliggende og fuktig barskog, gammel skog som har hatt lite hogstpåvirkninger og som ligger på nord- og østsiden av koller og lisider. Mjuktjafs er også en art som er knyttet til gamle, fuktige granskoger og ett av kjerneområdene for denne arten i Norge er langs Begna.

Til sist må kantsamfunn med ekstensiv bruk i det gamle kulturlandskapet nevnes. Disse arealene var trolig blant de mest artsrike miljøene vi har hatt, og jevnlig slått, beite, brenning eller annen skjøtsel ga opphav til et stort mangfold av sjeldne og rødlistede planter og insekter. Dragehode er en typisk art for disse områdene i Oppland. I nasjonal målestokk har Oppland en vesentlig andel av slike verdifulle kantsamfunn.

I rapporten "Ansvarsarter og ansvarsnaturtyper for Oppland" utarbeidet av Miljøfaglig Utredning AS i 2015 kan du lese mer om hvilke arter og naturtyper Oppland har et særlig viktig forvaltningsansvar for. Et utdrag av rapporten finnes også i tabellene nedenfor.

Ansvarsnaturtyper
Kriteriet for at en naturtype skal være en ansvarsnaturtype for Oppland er at 20 % eller mer av forekomstene på landsbasis finnes her i fylket. Med bakgrunn i dette kriteriet er det totalt 20 naturtyper eller delnaturtyper som regnes som ansvarsnaturtyper for Oppland.

Tabellen gir en oversikt over hvilke av ansvarsnaturtypene den enkelte kommune i Oppland har et svært viktig forvaltningsansvar for.

Kommune

Naturtyper

Lillehammer

Åpen flommark (elveør), flommarkskog, gammel høyereliggende barskog, store flommarksystemer, store vassdrag, rik berglendt mark, naturbeitemark/slåttemark, boreal hei, kalkhasselskog, veg- og jernbanekanter, tørrlagt innsjø- og elvebunn, seterlandskap, store myrområder

 Gjøvik

Åpen flommark (ferskvannsdriftvoll), veg- og jernbanekanter, rikmyr (kalkmyrer), naturbeitemark/slåttemark, hagemark (hengebjørkhager), boreal hei, flommarkskog, kalkgranskog, kalkhasselskog, gammel høyereliggende barskog 

 Dovre

Palsmyr, åpen kalkmark, åpen flommark (elveør), naturbeitemark/slåttemark, hagemark (hengebjørkhager), boreal hei, spesielle sandområder, helhetlige gårdslandskap, seterlandskap, store vassdrag, skogsbekkekløft, veg- og jernbanekanter, store flommarksystemer, store myrområder 

 Lesja

Store vassdrag, hagemark (hengebjørkhager), boreal hei, veg- og jernbanekanter, tørrlagt innsjø- og elvebunn, breforland, store flommarksystemer 

 Skjåk

Store flommarksystemer, store vassdrag, åpen flommark (elveør), naturbeitemark/slåttemark, hagemark (hengebjørkhager), boreal hei, breforland, helhetlige gårdslandskap, seterlandskap 

 Lom

Åpen kalkmark, rik berglendt mark, åpen flommark (elveør), naturbeitemark/slåttemark, boreal hei, breforland, helhetlige gårdslandskap, seterlandskap, store flommarksystemer, store vassdrag, hagemark (hengebjørkhager), vegkanter, spesielle sandområder, store myrområder

 Vågå

Åpen kalkmark, rik berglendt mark, naturbeitemark/slåttemark, hagemark (hengebjørkhager), boreal hei, vegkanter, breforland, helhetlige gårdslandskap, seterlandskap, åpen flommark (elveør), kalksjø, spesielle sandområder, store flommarksystemer, store myrområder 

 Nord-Fron

Åpen kalkmark, rik berglendt mark, åpen flommark (elveør), naturbeitemark/slåttemark, hagemark (hengebjørkhage), boreal hei, skogsbekkekløft, flommarkskog, veg- og jernbanekanter, jordpyramide, helhetlige gårdslandskap, seterlandskap, store flommarksystemer, store myrområder, store vassdrag, kalkbarskog, spesielle sandområder 

 Sel

Åpen kalkmark, rik berglendt mark, åpen flommark (elveør), naturbeitemark/slåttemark, hagemark (hengebjørkhager), boreal hei, skogsbekkekløft, flommarkskog, jordpyramide, helhetlige gårdslandskap, seterlandskap, store flommarksystemer, store vassdrag, palsmyr, veg- og jernbanekanter, store myrområder 

 Sør-Fron

Rik berglendt mark,  åpen flommark (elveør), rik naturbeitemark/slåttemark, hagemark (hengebjørkhager), boreal hei, skogsbekkekløft, flommarkskog, helhetlige gårdslandskap, store flommarksystemer, store vassdrag, åpen kalkmark, veg- og jernbanekanter, seterlandskap, store myrområder

 Ringebu

Rik berglendt mark, åpen flommark (elveør), boreal hei, skogsbekkekløft, flommarkskog, gammel høyereliggende granskog, store flommarksystemer, store vassdrag, åpen kalkmark, naturbeitemark/slåttemark, hagemark (hengebjørkhager), veg- og jernbanekanter, helhetlige gårdslandskap, seterlandskap, store myrområder 

 Øyer

Skogsbekkekløft, gammel høyereliggende granskog, store myrområder, store vassdrag, åpen flommark (elveør), flommarkskog, boreal hei, naturbeitemark/slåttemark, veg- og jernbanekanter, helhetlige gårdslandskap, seterlandskap, store flommarksystemer 

 Gausdal

Rik berglendt mark, naturbeitemark/slåttemark, boreal hei, skogsbekkekløft, gammel høyereliggende granskog, vegkanter, seterlandskap, store myrområder, åpen kalkmark, åpen flommark (elveør), helhetlige gårdslandskap, store vassdrag 

 Østre Toten

Åpen flommark (ferskvannsdriftvoll), naturbeitemark/slåttemark, gammel høyereliggende granskog, skogsbekkekløft, flommarkskog, kalkhasselskog, veg- og jernbanekanter 

 Vestre Toten

Rikmyr (kalkmyrer), kalksjø, kalkgranskog, veg- og jernbanekanter, naturbeitemark/slåttemark, tørrlagt innsjø- og elvebunn 

 Jevnaker

Åpen flommark (ferskvannsdriftvoll), kalksjø, kalkgranskog, veg- og jernbanekanter, naturbeitemark/slåttemark, kalkhasselskog 

Lunner

Rikmyr (kalkmyrer), naturbeitemark/slåttemark, kalksjø, kalkgranskog, kalkhasselskog, gammel høyereliggende granskog, veg- og jernbanekanter, tørrlagt innsjø- og elvebunn

 Gran

Rikmyr (kalkmyrer), naturbeitemark/slåttemark, kalksjø, kalkgranskog, kalkhasselskog, gammel høyereliggende granskog, veg- og jernbanekanter, tørrlagt innsjø- og elvebunn, flommarkskog 

 Søndre Land

Gammel høyereliggende granskog, naturbeitemark/slåttemark, skogsbekkekløft, vegkanter 

 Nordre Land

 Naturbeitemark/slåttemark, gammel høyereliggende granskog, vegkanter, rik berglendt mark, åpen flommark (elveør), skogsbekkekløft, flommarkskog, seterlandskap, store flommarsystemer, store myrområder, store vassdrag

 Sør-Aurdal

Gammel høyereliggende granskog, naturbeitemark/slåttemark, boreal hei, seterlandskap, store myrområder 

 Etnedal

Gammel høyereliggende granskog, rik berglendt mark, naturbeitemark/slåttemark, boreal hei, skogsbekkekløft, vegkanter, seterlandskap, store myrområder, store vassdrag 

 Nord-Aurdal

 Rik berglendt mark, naturbeitemark/slåttemark, boreal hei, vegkanter, seterlandskap, store myrområder, åpen kalkmar, hagemark (hengebjørkhager), skgosbekkekløft, gammel høyereliggende granskog, helhetlige gårdslandskap

 Vestre Slidre

Naturbeitemark/slåttemark, boreal hei, vegkanter, helhetlige gårdslandskap, seterlandskap, store myrområder, åpen kalkmark, rik berglendt mark, hagemark (hengebjørkhager), skogsbekkekløft 

 Øystre Slidre

Naturbeitemark/slåttemark, boreal hei, vegkanter, helhetlige gårdslandskap,. seterlandskap, rik berglendt mark, hagemark (hengebjørkhager), store myrområder 

 Vang

Rik berglendt mark, naturbeitemark/slåttemark, boreal hei, skogsbekkekløft, vegkanter, helhetlige gårdslandskap, seterlandskap, store myroråder, åpen kalkmark, hagemark (hengebjørkhager) 

Ansvarsarter
Kriteriet for at en art skal være en ansvarsart for Oppland er at den må ha minst 20 % av populasjonen eller av kjente funn i Norge innenfor fylket. For norske ansvarsarter (arter med 25 % eller mer av europeisk bestand i Norge) er prosentandelen 10 %. Med bakgrunn i dette er 230 arter, 3 underarter og 2 økologiske raser vurdert som ansvararter for Oppland.

Tabellen gir en oversikt over hvilke av ansvarsartene den enkelte kommune i Oppland har et særlig viktig forvaltningsansvar for.

Kommune

Arter

Lillehammer

Fugl: Trane, dverglo, myrhauk, dobbeltbekkasin
Pattedyr: Villrein
Fisk: Storaure, hornulke
Insekter: fiolett gullvinge
Karplanter: Kaltistel, dragehode, skogsøtgras, klåved, evjeslirekne, engkrattsoleie, doggpil, finnmarksfrøstjerne, dalfiol, handmarinøkkel, huldrestarr, huldregras, enghaukeskjegg, hengepiggfrø, smalfrøstjerne
Lav: Kort trollskjegg, sprikeskjegg, rundhodenål, rimnål, mjuktjafs, orenål, taiganål
Sopp: svartgubbe, flammevokssopp, nettsporet kantarellbeger, sumpaniskjuke

 Gjøvik

Fugl: Trane, dverglo
Fisk: Storaure, hornulke
Insekter: Fiolett gullvinge
Karplanter: Kåltistel, engkrattsoleie, enghaukeskjegg, skogsøtgras, hengepiggfrø, klåved, doggpil, smalfrøstjerne, dalfiol
Lav: Huldrestry, kort trollskjegg, sprikeskjegg, orenål, fossenål, flatragg
Sopp: Kopperbrun sjampinjong, birislørsopp, katrininaslørsopp, Cortinarius insignibulbus, sotbelteslørsopp, Cortinarius umbrinobellus, strandvoksskinn, dvergparasollsopp, vårflathatt, taigaseigsopp

 Dovre

Pattedyr: Villrein
Fugl: Myrhauk, trane, dobbeltbekkasin, fjellerke
Insekter: Fiolett gullvinge, Axenyllodes echinatus (spretthale), elvesandjeger, Martynovella nana (spretthale)
Karplanter: Gåsefot, fjellmarinøkkel, handmarinøkkel, hengepiggfrø, sprikepiggfrø, klåved, fjellnøkleblom, mogop, doreløvetann, smalfrøstjerne, dalfiol, dvergmarinøkkel, huldrestarr, engkrattsoleie, hornløvetann, finnmarksfrøstjerne
Moser: Storsporevrangmose, råtetvebladmose
Lav: Buellia astrella, Buellia elegans, Buellia epigaea, Calaplaca tominii, furusotbeger, Fulgensia desertorum, kalksjold, Gyalidea asteriscus, Heppia lutosa, Mycobilimbia fissuriseda, Petractis hypoleuca, Phaeorrhiza sareptana, grynrosettlav, Psora vallesiaca, Psorula rufonigra, Rhizocarpon vorax, Rinodina terrestris, Squamarina degelii, Squamarina lentigera, Squamarina magnusonii, Squamarina pachylepidea, Toninia nordlandica, Toninia opuntioides, Toninia physaroides, Toninia yaurica, Toninia tristis, langt trollskjegg, smalhodenål, taiganål, ulvelav, brundogglav
Sopp: Lappslørsopp, erterøyksopp, Entoloma anatinum, taigaseigsopp, gulskivefagerhatt 

 Lesja

Pattedyr: Villrein
Fugl: Fjellerke, trane
Karplanter: Fjellmarinøkkel, handmarinøkkel, sprikepiggfrø, mogop, lapprose, dovreløvetann, smalfrøstjerne
Lav: Furusotbeger, ulvelav, skjellrosettlav
Sopp: Cortinarius violilamellatus, Geastrum floriforme, Entoloma velenovskyi 

 Skjåk

Pattedyr: Villrein
Fugl: Fjellerke
Karplanter: Gåsefot, fjellmarinøkkel, hengepiggfrø, sprikepiggfrø, lapprose, dovreløvetann, smalfrøstjerne
Lav: Ulvelav, furusotbeger 

 Lom

Pattedyr: Villrein
Fugl: Trane, dobbeltbekkasin, fjellerke
Karplanter: Hengegras, gåsefot, fjellmarinøkkel, hengepiggfrø, sprikepiggfrø, klåved, fjellnøkleblom, mogop, engkrattsoleie, lapprose, hornløvetann, aursundløvetann, dovreløvetann, smalfrøstjerne, handmarinøkkel
Moser: Svøpjøkelmose, storsporevrangmose, høpistremose
Lav: Kort trollskjegg, langt trollskjegg, Buellia epigaea, furusotbeger, Lecanora valesiaca, Toninia nordlandica, Toninia physaroides, Toninia ruginosa, Toninia taurica, sprikeskjegg, Gyalidea asteriscus, ulvelav, Mycobilimbia fissuiseda, grynrosettlav, brundogglav, brun punktlav, Psorula rufonigra, Squamarina degelii, Toninia tristis
Sopp: Beige grynmusserong, Entoloma velenovskyi, erterøyksopp, svart rødspore 

 Vågå

Pattedyr: Villrein
Fugl: Trane, dobbeltbekkasin, myrhauk, fjellerke
Insekter: Chypha n.sp. (bille), Cosmardia morizella (sommerfugl)
Karplanter: Gåsefot, fjellmarinøkkel, handmarinøkkel, dvergmarinøkkel, hangepiggfrø, sprikepiggfrø, klåved, fjellnøkleblom, mogop, engkrattsoleie, lapprose, dovreløvetann, smalfrøstjerne, dalfiol, pipeløk, huldrestarr, dragehode, dundå, hornløvetann, finnmarksfrøstjerne
Moser: Storsporevrangmose, blåkurlemose, råtetvebladmose
Lav: Kort trollskjegg, langst trollskjegg, sprikeskjegg, Buellia astrella, Buellia epigaea, Calaplaca tominii, praktlav, Fulgensia desertorum, kalkskjold, Gonohymenia nigritella, Gylaidea asteriscus, Heppia lutosa, elfenbenslav, Lecanora margacea, Lobothallia praeradiosa, hodeskoddelav, Mycobilimbia fissuriseda, huldrenever, Phaeorrhiza sareptana, skjellrosettlav, grynrosettlav, rimrosettlav, brundogglav, Psora vallesiaca, Psorula rufonigra, brun punktlav, Rinodina terrestris, Squamarina degelii, Squamarina lentigera, Squamarina pachylepidea, Toninia nordlandica, Toninia opuntioides, Toninia pennina, Toninia physaroides, Toninia sculpturata, Toninia tristris, orenål, huldrenål, smalhodenål, furusotbeger, mjuktjafs, eikelav, stiftskjergårdslav, ulvelav, flatragg, Rhizocarpon vorax
Sopp: Stor skålrøyksopp, karstrødspore, svart rødspore, dvergjordstjerne, stastrevlesopp, jettekjuke, blek sotgråhatt, myrvårbeger, duftknollsliresopp, styltesopp, kopperbrun sjampinjong, narresmåkjuke, Entoloma velenovskyi, gulskivefagerhatt 

 Nord-Fron

Pattedyr: Villrein
Fugl:
Myrhauk, trane, dverglo, fjellerke
Insekter: Amara infirma (bille), Brachmia dimidiella (sommerfugl), Caryocolum petrophila (sommerfugl), caryocolum viscariella (sommerfugl), Coleophora partitella (sommerfugl), Cosmardia morizella (sommerfugl), stjertpraktbille, fiolett gullvinge, Scrobipalpa reiprichi (sommerfugl)
Karplanter: Fjellmarinøkkel, handmarinøkkel, huldregras, sudetlok, russeburkne, dragehode, hengepiggfrø, sprikepiggfrø, klåved, fjellnøkleblom, mogop, doggpil, finnmarksfrøstjerne, smalfrøstjerne, dalfiol, gåsefot, huldrestarr, skogsøtgras, engkrattsoleie
Moser: Blåkurlemose, råtetvebladmose
Lav: Kort trollskjegg, sprikeskjegg, Buellia epigaea, praktlav, smalhodenål, taiganål, rimnål, furusotbeger, eikelav, ulvelav, hodeskoddelav, grynrosettlav, brundogglav, brun punktlav, småragg, hjelmragg, flatragg, langt trollskjegg, orenål, fossenål, huldrenål, kalkskjold, mjuktjafs, Gonohymenia nigritella, Lobothallia praeradiosa, stiftskjærgårdslav, Phaeorrhiza sareptana, skjellrosettlav, Psora vallesiaca, Psorula rufonigra, Squamarina degelii, Squamarina lentigera, Toninia tristis
Sopp: Kalksteinslørsopp, barbarslørsopp, sprekkjuke, Entoloma huijsmanii, Entoloma scabropellis, Entoloma velenovskyi, svart rødspore 

 Sel

Pattedyr: Villrein
Fugl:
Trane, dobbeltbekkasin
Insekter: Stjertpraktbille, Melandrya dubia (bille), rusticoclytus pantherinus (bille), Tropideres dorsalis (bille), Upis ceramboides (bille), Amara infirma (bille)
Karplanter: Pipeløk, fjellmarinøkkel, handmarinøkkel, dvergmarinøkkel, russeburkne, hengepiggfrø, sprikepiggfrø, klåved, fjellnøkleblom, smalfrøstjerne, dalfiol, gåsefot, huldrestarr, dragehode, mogop, engkrattsoleie, finnmarksfrøstjerne
Moser: Kjempetjernmose, blåkurlemose, råtetvebladmose, flomtvebladmose
Lav: Kort trollskjegg, sprikeskjegg, orenål, rimnål, furusotbeger, eikelav, praktlav, elfenbenslav, hodeskoddelav, brundogglav, langt trollskjegg, huldrenål, ulvelav, fossefiltlav, skjellrosettlav, grynrosettlav, Psora vallesiaca, brun punktlav, småragg, flatragg, Squamarina degelii, Suamarina lentigera
Sopp: Taigaseigsopp, tvillingvokspigg, Entoloma scabropellis, Entoloma velenoyskyi, sumpaniskjuke, taigaskinn

 Sør-Fron

Pattedyr: Villrein
Fugl:
Trane, myrhauk, dverglo, dobbeltbekkasin, fjellerke
Fisk: Storaure
Insekter: Stjertpraktbille
Karplanter: Huldregras, sudetlok, dragehode, skogsøtgras, hengepiggfrø, sprikepiggfrø, klåved, doggpil, finnmarksfrøstjerne, smalfrøstjerne, dalfiol, skjeggklokke, huldrestarr, russeburkne, dundå, evjeslirekne, fjellnøkleblom, mogop, engkrattsoleie
Moser: Kjempetjernmose, blåkurlemose
Lav: Praktlav, furusotbeger, eikelav, elfenbenslav, grynrosettlav, brundogglav, småragg, Caloplaca tominii, huldrenål, fossefiltlav, ulvelav, Lobothallia praeradiosa, hodeskoddelav, stiftskjærgårdslav, Phaeorrhiza sareptana, Psora vallesiaca, Psorula rufonigra, flatragg, brun punktlav, dvergstry
Sopp: Vårflathatt, taigaseigsopp, sumpaniskjuke

 Ringebu

Pattedyr: Villrein
Fugl:
Trane, myrhauk, dverglo, dobbeltbekkasin
Fisk:
Storaure
Insekter:
Fiolett gullvinge
Karplanter:
Huldregras, sudelok, russeburkne, skogsøtgras, hengepiggfrø, sprikepiggfrø, klåved, doggpil, smalfrøstjerne, dalfiol, huldrestarr, skogranke, enghaukeskjegg, dragehode, evjeslirekne, fjellnøkleblom, mogop, engkrattsoleie, finnmarksfrøstjerne
Moser:
Kjempetjernmose, blåkurlemose, Drepanocladus sordidus, råtetvebladmose
Lav: Kort trollskjegg, sprikeskjegg, fossenål, taiganål, småblæreglye, furusotbeger, fossefiltlav, elfenbenslav, ulvelav, hodeskoddelav, flatragg, hjelmragg, dvergstry, Buellia epigaea, orenål, huldrenål, rimnål, praktlav, eikelav, skjellrosettlav, rimrosettlav, brundogglav, brun punktlav, småragg, huldrestry
Sopp: Prakthuldrekjuke, hyasintvokssopp, taigaskinn, taigaseigsopp, slørvokssopp, sprekkjuke, sumpaniskjuke 

 Øyer

Pattedyr: Villrein
Fugl:
Myrhauk, trane, dobbeltbekkasin 
Fisk:
Storaure
Karplanter: Huldrestarr, huldregras, skogranke, sudetlok, skogsøtgras, hengepiggfrø, engkrattsoleie, enghaukeskjegg, russeburkne, dragehode, klåved, fjellnøkleblom, doggpil, finnmarksfrøstjerne, smalfrøstjerne, dalfiol
Lav: Rimnål, mjuktjafs, kort trollskjegg, sprikeskjegg, eikelav, fossefiltlav, elfenbenslav, stiftskjærgårdslav, Phaeorrhiza sareptana, brundogglav, flatragg, huldrestry
Sopp: Narresmåkjuke, fiolslørsopp, svartgubbe, taigaseigsopp, tussepiggflak, Uncobasidium luteolum, rottraktsopp, tivllingslørsopp, svart rødspore, taigaskinn

 Gausdal

Fugl: Trane, dobbeltbekkasin, myrhauk, dverglo
Fisk:
Storaure
Karplanter:
Fjellmarinøkkel, handmarinøkkel, skjeggklokke, huldrestarr, huldregras, kåltistel, enghaukeskjegg, dragehode, engkrattsoleie, finnmarksfrøstjerne, smalfrøstjerne, dalfiol, skogranke, skogsøtgras, hengepiggfrø, klåved, fjellnøkleblom, mogop, doggpil
Moser:
Råtetvebladmose
Lav:
Sprikeskjegg, rimnål, furusotbeger, ulvelav, kort trollskjegg, orenål, fossenål, smalhodenål, taiganål, mjuktjafs, fossefiltlav, elfenbenslav, Lobothallia praeradiosa, hodeskoddelav, rimrosettlav, brundogglav, flatragg, huldrestry
Sopp:
Hyasintvokssopp, taigaskinn, nordtorneskinn, sprekkjuke, sumpaniskjuke 

 Østre Toten

Fugl: Dverglo, kornkråke, trane
Fisk:
Storaure, hornulke 
Karplanter: Dragehode, kåltistel, enghaukeskjegg, skogsøtgras, engkrattsoleie, smalfrøstjerne, dalfiol
Moser: Flomtvebladmose
Lav: Kort trollskjegg, langt trollskjegg, sprikeskjegg, rundhodenål, rimnål, huldrestry, fossenål, taiganål, ulvelav, flatragg
Sopp: Rottraktsopp, uventet slørsopp, tyrislørsopp, Entoloma huijsmanii, kragejordstjerne, flammevokssopp, slørparasollsopp, nettsporet kantarellbeger, loffslørsopp, karstrødspore, svart rødspore, fiolkorallsopp, dyster korallsopp, sumpaniskjuke

 Vestre Toten

Fugl: Dverglo
Insekter:
Fiolett gullvinge
Karplanter:
Enghaukeskjegg, skogsøtgras, handmarinøkkel, kåltistel
Lav:
Flatragg
Sopp: 
Sotkølle, plommekølle, brun køllesopp, rosa køllesopp, Entoloma huijsmanii, Entoloma scabropellis, Entoloma velenovskyi, flammevokssopp, kragejordstjerne, bruntuppkorallsopp, gullkorallsopp, fiolkorallsopp, dyster korallsopp
Alger:
Asterosiphon dichotomus, rødkrans, smaltaggkrans 

 Jevnaker

Fugl: Dverglo
Fisk: Storaure, storrøye
Insekter: Fiolett gullvinge
Karplanter: Dragehode, enghaukeskjegg, engkrattsoleie
Lav: Langt trollskjegg, huldrestry, kort trollskjegg, sprikeskjegg, hodeskoddelav
Sopp: Ceriporia metamorphosa, dueblå slørsopp, Cortinarius croceocoeruleus, sotbelteslørsopp, uventet slørsopp, tyrislørsopp, dyster korallsopp, tvillingslørsopp, silurslørsopp, fiolett knottslørsopp, flammevokssopp, bruntuppkorallsopp, gullkorallsopp
Alger: Rødkrans, smaltaggkrans 

 Lunner

Insekter: Ithytrichia clavata (vårflue), fiolett gullvinge
Karplanter: Enghaukeskjegg, dragehode, engkrattsoleie, smalfrøstjerne
Lav: Huldrestry, sprikeskjegg, fossenål, taiganål
Sopp: Dvergslimknoll, Camarophyllopsis atrovelutina, blekk-knol, mørk melsopp, tvillingslørsopp, dueblå slørsopp, Cortinarius caesiocintus, loffslørsopp, Cortinarius croceocoeruleus, silurslørsopp, gulgrønn melslørsopp, fiolett knollsopp, tyrislørsopp, geinet flathatt, dvergparasollsopp, kremrødspore, rosa rødspore, assurrødspore, Enoloma violaceozonatum, jordbærkantarell, stastrevlesopp, blek sotgråhatt, storporet flammekjuke, gullkorallsopp, bruntuppkorallsopp, gulskivefagerhatt, Simocybe laevigata, vedknollsliresopp, duftknollsliresopp, slørvokssopp, dysterslørsopp, lappslørsopp, sotbelteslørsopp, Entoloma anatinum, flammevokssopp, fiolkorallsopp, dyster korallsopp
Alger: Smaltaggkrans, bustkrans 

 Gran

Fugl: Dverglo, trane
Fisk: Støraure, storrøye
Insekter: Fiolett gullvinge
Karplanter: Enghaukeskjegg, dragehode, engkrattsoleie, smalfrøstjerne, handmarinøkkel, kåltistel, skogsøtgras
Lav: Kort trollskjegg, rundhodenål, huldrestry, langt trollskjegg, sprikeskjegg, ulvelav
Sopp: Lillaskivet navlesopp, krattslørsopp, dueblå slørsopp, Cortinarius caesiocinctus, loffslørsopp, uventet slørsopp, tyrislørsopp, jordbærkantarell myrvåtbeger, fiolkorallsopp, dyster korallsopp, piggsporet kantarellbeger, nettsporet kantarellbeger, sølvsliresopp, slørvokssopp, brun køllesopp, tvillingslørsopp, silurslørsopp, sotbelteslørsopp, svart rødspore, Entoloma scabropellis, Entoloma velenovskyi, kragejordstjerne, flammevokssopp, bruntuppkorallsopp, fiolkorallsopp, dyster korallsopp 

 Søndre Land

Fugl: Trane, dverglo
Fisk: Storaure, storrøye
Bladfotinger: Alona weltneri
Karplanter: Huldregras, enghaukeskjegg, hengepiggfrø, engkrattsoleie, doggpil
Lav: Rimnål, ulvelav, sprikeskjegg, hodeskoddelav, flatragg, brundogglav, huldrestry
Sopp: Svartgubbe, lilleaskivet navlesopp, barbarslørsopp, trollslørsopp, tyrislørsopp, slørvokssopp, rosa køllesopp, sprekkjuke, praktvokssopp, fiolkorallsopp, svartgubbe, tussepiggflak 

 Nordre Land

Fugl: Trane, dverglo, dobbeltbekkasin
Fisk: Storaure, storrøye
Bladfotinger: Alona weltneri
Insekter: Copidosoma longicaudata (parasittveps)
Karplanter: Skjeggklokke, huldregras, kåltistel, dragehode, klåved, engkrattsoleie, doggpil, smalfrøstjerne, dalfiol, handmarinøkkel, huldrestarr, enghaukeskjegg, hengepiggfrø, finnmarksfrøstjerne
Moser: Flomtvebladmoe, råtetvebladmose
Lav: Kort trollskjegg, sprikeskjegg, taiganål, hodeskoddelav, ulvelav, huldrestry, orenål, fossenål, smalhodenål, rimnål, fossefiltlav, elfenbenslav, flatragg
Sopp: Svartgubbe, prakthuldrekjuke, trollslørsopp, eventyrslørsopp, røykbrun jordtunge, hyasintvokssopp, erterøyksopp, tvillingslørsopp, loffslørsopp, Entoloma scabropellis, taigaseigsopp, fiolkorallsopp, gulskivefagerhatt, tussepiggflak 

 Sør-Aurdal

Fugl: Trane
Karplanter: Hengepiggfrø, handmarinøkkel, huldregras, dragehode, dalfiol
Moser: Blåkurlemose
Lav: Ulvelav, mjuktjas, hodeskoddelav, huldrestry
Sopp: Nordtorneskinn, taigaskinn, gullkorallsopp 

 Etnedal

Fugl: Trane, dobbeltbekkasin
Karplanter: Skjeggklokke, huldrestarr, kåltistel, praktbrudespore, fjellmarinøkkel, handmarinøkkel, huldregras, dragehode, klåved, doggpil
Lav: Rimnål
Sopp: Nettsporet kantarellbeger 

 Nord-Aurdal

Fugl: Myrhauk, trane, dobbeltbekkasin
Karplanter: Handmarinøkkel, huldrestarr, dragehode, hengepiggfrø, engkrattsoleie, smalfrøstjerne, fjellmarinøkkel, skjeggklokke, huldregras, dundå
Moser: Blåkurlemose
Lav: Sprikeskjegg, rundhodenål, rimnål, småblæreglye, mjuktjafs, fossefiltlav, fossenål, huldrenål, hodeskoddelav, brun punktlav, flatragg, huldrestry
Sopp: Uventet slørsopp, fiolslørsopp, sprekkjuke, Entoloma scabropellis, tvillingslørsopp, Entoloma anatinum, svart rødspore, taigaskinn 

 Vestre Slidre

Fugl: Myrhauk, trane, dobbeltbekkasin
Karplanter: Fjellmarinøkkel, handmarinøkkel, dragehode, hengepiggfrø, huldrestarr, huldregras, dundå, smalfrøstjerne
Lav: Eikelav, fossefiltlav, elfenbenslav, brun punktlav, flatragg
Sopp: Rottraktsopp, sprekkjuke, karstrødspore, praktvokssopp

 Øystre Slidre

Fugl: Myrhauk, trane, dobbeltbekkasin, fjellerke
Karplanter: Fjellmarinøkkel, huldrestarr, dragehode, handmarinøkkel, mogop
Moser: Flomtvebladmose, blåkurlemose, råtetvebladmose
Lav: Huldrenål, smalhodenål, elfenbenslav, Lobothallia praeradiosa, brun punktlav, flatragg, småblæreglye
Sopp: Tvillingslørsopp, svart rødspore, Entoloma scabropellis, Entoloma velenovskyi, dyster korallsopp 

 Vang

Pattedyr: Villrein
Fugl: Fjellerke, trane, dobbeltbekkasin
Insekter: Ectoedemia rosae (dvergmøll)
Karplanter: Dragehode, dundå, hengepiggfrø, engkrattsoleie, finnmarksfrøstjerne, gåsefot, fjellmarinøkkel, handmarinøkkel, dvergmarinøkkel, huldrestarr, mogop, dovreløvetann, smalfrøstjerne, dalfiol
Moser: Storsporevrangmose
Lav: Rimnål, eikelav, Psorula rufonigra, Squamarina pachylepidea, Toninia cinereovirens, Toninia opuntioides, langt trollskjegg, sprikeskjegg, taiganål, praktlav, småblreglye, elfenbenslav, Mycobilimbia fissuriseda, brundogglav, brun punktlav, Squamarina degelii, Toninia tristis
Sopp: Sotkølle, sprekkjuke, taigaseigsopp