Hopp til innhold

Trua arter = arter som i Norsk rødliste for arter 2015 er vurdert å være i kategorien kritisk truet (CR), sterkt truet (EN) eller sårbar (VU).

Nær truete arter = arter som i Norsk rødliste for arter 2015 er vurdert å være i kategorien nær truet (NT).