Truede arter

I Norsk rødliste for arter (2015) er i overkant av 2300 arter vurdert å være truet av utryddelse på landsbasis, og i tillegg er over 1200 arter vurdert å være nær trua. I Oppland regnes 570 arter som trua, mens 438 arter er vurdert som nær trua. Menneskelig påvirkning er en sterkt medvirkende årsak til at arter forsvinner i et stadig høyere tempo, og gjennom utarbeidelse av handlingsplaner, prioritering av arter og artsfredninger iverksettes tiltak for å sikre artene og deres leveområder i et langsiktig perspektiv.

Nærmere 50 % av alle trua arter finnes i skog, og mange av disse artene er spesialister knyttet til helt bestemte livsmiljøer her. Det finnes også et stor mangfold av arter i kulturlandskapet, og omtrent 25 % av de trua artene i rødlista har sitt leveområde i en skjøtsels- og kulturbetinget naturtype. Mange trua arter er også knyttet til berg, ur og områder med grunt jordsmonn, samt våtmarker og ferskvann. Størstedelen av de trua artene i Oppland er knyttet til skog, samt naturtyper i kulturlandskapet og grunnlendt mark.

Det er flere faktorer som påvirker og truer artsmangfoldet, der arealendringer som fører til oppsplitting og tap av leveområder er den klart viktigste. Endrede driftsformer innenfor jord- og skogbruk er også en viktig trussel, sammen med forurensning til jord og vann, introduksjon av fremmede arter, overbeskatning og klimaendringer.

Slåtteenger som har vært holdt i hevd i mange generasjoner er rike på fargerike blomster. Engene er også viktige leveområder for både insekter og sopp. Opphørt hevd og bruk av kunstgjødsel vil føre til at artsmangfoldet reduseres. Bilde fra slåttemarka Bakkom øst i Sør-Aurdal kommune (Foto: Geir Høitomt)

Slåtteenger som har vært holdt i hevd i mange generasjoner er rike på fargerike blomster. Engene er også viktige leveområder for både insekter og sopp. Opphørt hevd og bruk av kunstgjødsel vil føre til at artsmangfoldet reduseres. Bilde fra slåttemarka Bakkom øst i Sør-Aurdal kommune (Foto: Geir Høitomt)

Fredete arter
Fredning er ett av mange tiltak for å verne om det biologiske mangfoldet. Til sammen er 58 arter av karplanter, moser og virvelløse dyr varig fredet i Norge. De fleste av artene som er fredet i Norge er også fredet i hele Europa etter Bernkonvensjonen, og fredningen gjelder mot innsamling og ødeleggelse. Liste over hvilke arter som er fredet i Norge finnes i forskrift om fredning av truede arter. 

Av de fredete artene er huldrenøkkel, høstmarinøkkel, dvergmarinøkkel, fjellvalmue, marisko, myrflangre, huldreblom, knottblom, råtetvebladmose, grønnskog, storskortemose, alvemose, stakesvanemose og apollosommerfugl påvist i Oppland (Kilde: Artskart 2017).

Prioriterte arter
Dette er et virkemiddel i naturmangfoldloven som skal bidra til at trua arter ivaretas på lang sikt og at de forekommer i levedyktige bestander i sine naturlige leveområder. Det er Kongen i statsråd som kan utpeke en art som prioritert art dersom:

  • arten har en bestandssituasjon eller bestandsutvikling som truer dens langsiktige overlevelse
  • arten har en vesentlig del av sin utbredelse i Norge
  • det er internasjonale forpliktelser knyttet til arten

For prioriterte arter kan det gjennom forskriftene fastsettes forbud mot enhver form for uttak, skade eller ødeleggelse av arten og det kan gis regler om hva som er tillatt innenfor artens økologiske funksjonsområder. Dersom det skal gjøres tiltak som er i strid med forskriften for en prioritert art må det søkes Fylkesmannen om dispensasjon fra forskriften.

Totalt tretten trua arter i Norge har blitt utpekt som prioriterte arter med egen forskrift, og av disse artene finnes fem i Oppland:

Dragehode (forskrift): 
Arten er kjent fra omtrent 400 lokaliteter i Oppland, der Hadeland, Gjøvik/Toten/Land og Valdres peker seg ut som viktige kjerneområder. Det finnes også en del forekomster i Gausdal/Gudbrandsdalen/Ottadalen. Voksestedene er stort sett i tørr, ekstensivt drevet kulturmark og brattlendt naturmark som rasmark, bergskrenter og berghyller, artsrike vegkanter og kantsoner. Arten trives best på kalkrik jord og de fleste voksestedene er knyttet til kalkførende bergarter. Dragehode er en lyselskende art og trues bl.a av gjengroing som følge av opphørt beite og slått. Sprøyting av vegkanter og småinngrep er andre viktige trusler. Svært mange dragehodeforekomster i Oppland er avhengig av skjøtselstiltak for å kunne overleve på lang sikt. Det finnes en egen handlingsplan for dragehode, og Fylkesmannen i Oslo og Akershus har laget en informasjonsbrosjyre for arten.

Elvesandjeger (forskrift): 
Et rovinsekt (løpebille) som i Norge er knyttet til sand- og siltflater langs større elver. Arten er påvist på totalt 6 lokaliteter i Oppland (3 i Dovre og 3 i Lom). Norges største populasjon finnes trolig i de store, åpne sandområdene ved Faksfall i Dovre. Det finnes en egen handlingsplan for elvesandjeger, og NINA har laget en informasjonsbrosjyre om arten.

Fjellrev (forskrift):
Finnes fåtallig i høyfjellet over tregrensa i Norge, og i Oppland finner vi den hovedsaklig i de nordligste delene av fylket (Dovrefjell, Knutshø, Snøhetta, Trollheimen). NINA er ansvarlig for den nasjonale overvåkingsprogrammet for fjellrev, og mer informasjon om ynglestatus, utbredelse og levesett for fjellreven kan finnes på NINAs nettsider. Det er også utarbeidet en handlingsplan for fjellrev.

Svartkurle (forskrift):
Sjelden orkidé som trives i kalkholdig slåttemark, beitemark og i myrkanter. Arten er avhengig av at voksestedene holdes i aktiv hevd, og går raskt ut dersom hevden opphører. I Oppland er arten kun funnet på én lokalitet, på Svanvollan innenfor Håkåseter naturreservat i Sør-Fron kommune. Det er utarbeidet faggrunnlag for svartkurle.

Rød skogfrue (forskrift):
Varmekjær orkidé som vokser i kalkrik, lysåpen skog. Utbredelsen i Norge er begrenset til nedre Østlandet og de fleste forekomstene finnes i Buskerud og Telemark. I Oppland er arten kun påvist på én lokalitet, i Jevnaker kommune. Det er utarbeidet en egen handlingsplan for rød skogfrue.

De resterende sju artene som har fått status som prioritert art er:

Handlingsplanarter
Det er utarbeidet handlingsplaner for flere trua arter enn de som er utnevnt som prioriterte arter. Dette gjelder følgende:

I Oppland har vi forekomster av samtlige arter, med unntak av damfrosk, sinoberbille og mnemosynesommerfugl. Det er i stor grad fylkesmennene som har ansvaret for å drifte handlingsplanene i arbeidet med å ta vare på artene. Mer informasjon om handlingsplanarter finnes på Miljødirektoratets nettsider.

Tilskuddsordning for truete arter
Det finnes en egen tilskuddsordning for trua arter (herunder prioriterte arter) som er tilgjengelig via Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter. Tilskuddsordningen skal bidra til å ta vare på trua arter, og tiltak som kan få tilskudd er skjøtsel og vedlikehold av leveområder, biotopforbedrende tiltak, konkrete tiltak for enkeltarter (f.eks. flytting av individer, innsamling av frø), tilpasset bruk på areal som inngår i landbruksdrift, gjerding og kartlegging i forbindelse med tiltak. Det kan også gis tilskudd til innkjøp av nødvendig utstyr og til informasjonstiltak for artene. Målgruppe for tilskuddsordningen er grunneiere, privatpersoner, frivillige organisasjoner, kommuner, virksomheter og institusjoner. Søknadsfristen er 15. januar hvert år.

Prioriterte arter = arter som har fått en ekstra beskyttelse gjennom forskrift etter NML, det må søkes om dispensasjon for å kunne gjøre tiltak som påvirker prioritert art negativt

Trua arter = arter som i Norsk rødliste for arter 2015 er vurdert å være i kategorien kritisk truet (CR), sterkt truet (EN) eller sårbar (VU).

Nær truete arter = arter som i Norsk rødliste for arter 2015 er vurdert å være i kategorien nær truet (NT).

Ansvarsarter = arter som har en vesentlig andel av sin utbredelse i Norge (25 % eller mer)

Freda arter = arter som er oppført i Forskrift om fredning av truete arter

Hensynskrevende arter = arter som krever spesielle hensyn, selv om de ikke havner under noen truethetskategori, f.eks. en del rovfuglarter