Hopp til innhold

Prioriterte arter = arter som har fått en ekstra beskyttelse gjennom forskrift etter NML, det må søkes om dispensasjon for å kunne gjøre tiltak som påvirker prioritert art negativt

Trua arter = arter som i Norsk rødliste for arter 2015 er vurdert å være i kategorien kritisk truet (CR), sterkt truet (EN) eller sårbar (VU).

Nær truete arter = arter som i Norsk rødliste for arter 2015 er vurdert å være i kategorien nær truet (NT).

Ansvarsarter = arter som har en vesentlig andel av sin utbredelse i Norge (25 % eller mer)

Freda arter = arter som er oppført i Forskrift om fredning av truete arter

Hensynskrevende arter = arter som krever spesielle hensyn, selv om de ikke havner under noen truethetskategori, f.eks. en del rovfuglarter