Hopp til innhold

Trua naturtype = naturtyper som i Norsk rødliste for naturtyper (2011) er vurdert som kritisk truet (CR), sterkt truet (EN) eller sårbar (VU).

Nær trua naturtype = naturtyper som i Norsk rødliste for naturtyper (2011) er vurdert som nær truet (NT).