Hopp til innhold

Utvalgt naturtype = naturtyper som har fått ekstra beskyttelse gjennom forskrift etter NML, det er meldeplikt for jord- og skogbrukstiltak som påvirker utvalgte naturtyper

Trua naturtype = naturtyper som i Norsk rødliste for naturtyper (2011) er vurdert som kritisk truet (CR), sterkt truet (EN) eller sårbar (VU).

Nær trua naturtype = naturtyper som i Norsk rødliste for naturtyper (2011) er vurdert som nær truet (NT).

Ansvarsnaturtyper = naturtyper som har en vesentlig andel av sin utredelse i Norge (25 % eller mer)