Tilskudd til vilt, trua arter og trua naturtyper 2018

Du kan nå søke om tilsudd til tiltak for for å ta vare på trua arter og naturtyper og om tilskudd til vilttiltak i 2017. Søknader sendes gjennom elektronisk søknadssenter, og fristen er 15. januar 2018.

Tilskudd til trua arter
Det kan søkes om tilskudd til tiltak for arter som på Norsk rødliste for arter 2015 er klassifisert som kritisk truet (CR), sterkt truet (EN) eller sårbare (VU), samt til tiltak for prioriterte arter og tiltak som bidrar til å bevare økologiske funksjonsområder for prioriterte arter. Det kan også gis tilskudd til tiltak for å hundre at hubro dør som følge av at bruker strømstolper som sitteplass. Det er primært eiere av strømnett som kan få slike tilskudd.

I tillegg til tiltak i felt, kan det bli gitt tilskudd til innkjøp av nødvendig utstyr og til informasjonstiltak.

Tilskudd til trua naturtyper
Det kan søkes om tilskudd til tiltak i naturtyper som på Norsk rødliste for naturtyper 2011 er klassifisert som kritisk truet (CR), sterkt truet (EN) eller sårbare (VU), samt til tiltak i utvalgte naturtyper og i naturtyper som er foreslått som utvalgte og har vært på høring.

I tillegg til tiltak i felt kan det gis tilskudd til utarbeidelse av skjøtsels- eller tiltaksplan, innkjøp av nødvendig utstyr og til informasjonstiltak.

Tilskudd til vilttiltak
Ordningen omfatter tilskudd til praktiske vilttiltak, bidrag til å løse oppgaver, stimulerings- og informasjonstiltak i regi av organisasjoner med mer. FoU knyttet til dokumentasjon og overvåking av naturmangfold, lokale vilttiltak og sentrale utviklingstiltak omfattes også av ordningen.

Søknader som gjelder nasjonale tiltak eller prosjekter sendes Miljødirektoratet. Søknader på regionalt nivå som gjelder jaktbare arter sendes fylkeskommunen og for ikke-jaktbare arter sendes de til Fylkesmannen. Tiltak innenfor en enkelte kommune skal omsøkes på det kommunale viltfond i berørt kommune.

Det vises for øvrig til Klima- og miljødepartmentets rundskriv for tilskuddsordninger i 2018 og til Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter for mer informasjon.

For spørsmål vedrørende uttfylling av søknaden ta kontakt med Fylkesmannen.