Over 1,3 millioner kr til tiltak for å sikre trua arter og naturtyper i Oppland

Fylkesmannen har fordelt totalt kr. 960 000 i tilskudd til tiltak for trua naturtyper og kr. 400 000 i tilskudd til tiltak for trua arter i 2018. Skjøtsel av slåttemark, slåttemyr, høstingsskog og dragehode, samt arbeid med åkerrikse utgjør størstedelen av tiltakene.

Trua naturtyper
Fylkesmannen mottok i alt 68 søknader om tilskudd til tiltak for trua naturtyper. Disse var fordelt på følgende kategorier:

 • Skjøtsel av slåttemark: 60
 • Skjøtsel av slåttemyr: 2
 • Skjøtsel av høstingsskog/styvingstrær: 1
 • Skjøtsel av kombinasjonslokaliteter (slåttemar/slåttemyr, slåttemark/hagemark): 2
 • Kartlegging av slåttemyr: 1
 • Kartlegging av insekektsfauna i hule eiker: 1
 • Videreføring av skjøtselsteam slåttemark: 1

Av søknaden om tilskudd til skjøtsel av slåttemark var 57 søknader fra grunneiere som har inngått langsiktige skjøtselsavtaler for arealene gjennom handlingsplanen for slåttemark.

Totalt omsøkt beløp var 1,2 millioner, mens Fylkesmannens beløp til fordeling var kr. 960 000. Søknader som dreide seg om direkte skjøtselstiltak og søknader der det er inngått avtale med grunneier om skjøtsel, ble prioritert ved fordelingen av tilskudd. Med bakgrunn i dette ble ikke søknadene som omhandlet kartlegging prioritert ved årets fordeling.

Det ble gitt tilskudd til skjøtsel av totalt 74 slåttemarker, 3 slåttemyrer, én lokaltet med høstingsskog og én lokalitet med både slåttemark og hagemark, noe som tilsvarer et areal på ca 1000 daa. 

Trua arter
Fylkesmannen mottok i alt 17 søknader om tilskudd til tiltk for trua arter, hvorav fem dreide seg om skjøtsel av dragehodeforekomster. Totalt omsøkt beløp var ca kr. 900 000, mens Fylkesmannens beløp til fordeling var kr. 400 000. Direkte skjøtselstiltak og bestandsfremmende tiltak for enkeltarter ble prioritert ved fordelingen av årets tilskudd.

Det ble gitt tilskudd til i overkant av 50 dragehodeforekomster, enten via grunneiere eller gjennom ulike skjøtselsprosjekter på dragehode. I tillegg ble det gitt tilskudd til:

 • Informasjon og praktisk feltarbeid for elvemusling
 • Skjøtsel av lokalitet med svartgubbe
 • Kartlegging av mjuktjafs i forbindelse med iverksetting av tiltak tiltak
 • Kartlegging av trua arter i Etnedal kommune i forbindelse med utarbeidelse av kommunedelplan for naturmangfold
 • Kartlegging av trua insekter i Etnavassdraget i forbindelse med iverksetting av tiltak
 • Supplerende feltarbeid på huldreblom
 • Kartlegging av furusotbeger i forbindelse med iverksetting av tiltak
 • Kartlegging og overvåking av åkerrikse i forbindelse med iverksetting av tiltak

Kontaktpersoner