Naturtypekartlegging i Oppland 2018

På oppdrag fra Miljødirektoratet vil det sommeren 2018 gjennomføres kartlegging av naturtyper i deler av Østre Toten, Gran, Lunner og Jevnaker kommuner i Oppland, samt langs Lågen fra Losna til Vinstra. Målet med kartleggingen er å få oversikt over og informasjon om verdifull natur til bruk i forvaltningen.

Kartleggingen vil foregå etter metoden Natur i Norge (NiN), og gjennomføres i perioden mai/juni til oktober. Arbeidet vil foregå i felt for å finne naturtyper som regnes som spesielt verdifulle eller truete i Norge. Data som innhentes vil bl.a. bli brukt i arealforvaltningen hos kommunen og Fylkesmannen. Hensikten med kartleggingen er å få godt stedfestet informasjon om naturen, og innebærer ikke vern eller fredning av områder.

Kartleggingen skal gjennomføres i fire ulike områder i Oppland:

Miljødirektoratet har engasjert Dokkadeltaet nasjonale våtmarkssenter til gjennomføringen av oppdraget i Gran, Lunner, Jevnaker og Østre Toten kommuner, og BioFokus til gjennomføring av oppdraget langs Lågen. Utføring av oppdraget vil innebære ferdsel i utmark i henhold til ferdselsretten nedfelt i friluftsloven, og i enkelte tilfeller kan det også bli nødvendig å gå på innmark for å nå arealer på åkerholmer, kantsoner o.l. I perioden 16.-22. mai blir det sendt ut et informasjonsbrev til alle grunneiere innenfor de aktuelle kartleggingsområdene. Vi gjør oppmerksom på at det kan være enkelte grunneiere som ikke mottar brev, som følge av feil ved uthenting av adresselister. Informasjonsbrevene finner du i høyremenyen.

Kontaktinformasjon:

Prosjekt Firma/bedrift Kontaktperson Kontaktinfo
Deler av Gran kommune Dokkadeltaet nasjonale våtmarkssenter Magnus Nygård magnus@dokkadelta.com
Deler av Lunner og Jevnaker kommuner Dokkadeltaet nasjonale våtmarkssenter Magnus Nygård magnus@dokkadelta.com
Deler av Østre Toten kommune Dokkadeltaet nasjonale våtmarkssenter Magnus Nygård magnus@dokkadelta.com
Langs Lågen fra Losna til Vinstra BioFokus

Terje Blindheim

Anders Thylén

terje@biofokus.no

anders@biofokus.no

Hos Miljødirektoratet er epostadressen: ninkartlegging@miljodir.no betjent hele kartleggingssesongen.