Kvalitetsheving av naturtyperegistreringer i skog i Naturbase for Oppland

Fylkesmannen i Oppland har i perioden 2015-2017 gjennomført et kvalitetshevingsprosjekt for naturtyperegistreringer i skog i fylket. Målet var å forbedre så mange som mulig av naturtyperegistreringene i Naturbase, fordi dette er viktig i forvaltningssammenheng. Det foreligger nå en sluttrapport for prosjektet.

Miljødirektoratets "Naturbase" er et svært viktig verktøy i norsk arealforvaltning. Ajourførte og presise naturtypedata er avgjørende for å sikre et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag i forvaltningssammenheng, og i mange tilfeller gir ikke dagens registreringer tilstrekkelig informasjon til å kunne vurdere hvilke verdier som er registrert og hvilke hensyn som må tas. Dette er spesielt krevende i forbindelse med bl.a. skogbruksdrift, der unøyaktige avgrensninger, manglende verdibegrunnelser og kildehenvisninger, samt for lite informasjon om naturtyperegistreringene gjør det vanskelig å benytte datagrunnlaget i praksis.

Med bakgrunn i dette ble det i 2015, i regi av Miljødirektoratet, satt i gang et toårig prosjekt for kvalitetsheving av naturtyperegistreringer i skog. Målet med prosjektet var å heve kvaliteten på flest mulig naturtyperegistreringer, for å kunne få et godt og anvendelig kunnskapsgrunnlag i forvaltningssammenheng. Fylkesmennen fikk i oppdrag å organisere og gjennomføre prosjektet, basert på ei bruttoliste med mangelfulle naturtyperegistreringer oversendt fra Miljødirektoratet. For Oppland sin del inneholdt denne lista totalt 1071 naturtyperegistreringer.

Fylkesmannen i Oppland fikk tildelt kr. 250 000,- i 2015 og kr. 130 000,- i 2016 til arbeidet med registreringene. Midlene ble benyttet til nye besøk i felt, samt til innsamling og systematisering av allerede eksisterende kunnskap.

Med bakgrunn i en begrenset økonomisk ramme i prosjektet, måtte det gjøres en del prioriteringer omkring gjennomføringen av kvalitetshevingen, herunder hvilke naturtypelokaliteter som skulle besøkes på nytt i felt, og hvilke som skulle oppdateres som en "skrivebordsjobb". Samtlige av lokalitetene på Miljødirektoratets liste er likevel vurdert i dette prosjektet, og det er gjennomført følgende kvalitetshevingstiltak:

Tiltak Antall lokaliteter

Kvalitetsheving med feltarbeid
- Feltarbeid i 2015 (83)
- Feltarbeid i 2016 (29)
- Feltarbeid i andre prosjekter (25)

137
Innlagt/rettet stedkvalitet 511
Innlagt/rettet stedkvalitet og kilder 75
Rettet stedkvalitet, men mangler kilder 221
Slettet fra Naturbase 127
SUM 1071

Kvalitetshevingsarbeidet i felt er gjennomført av Miljøfaglig Utredning, i samarbeid med Norsk institutt for naturforskning (NINA), Kistefos Skogtjenester og Asplan Viak, mens de andre kvalitetshevingstiltakene er gjennomført av Fylkesmannen i Oppland.

Gjennom kvalitetshevingsprosjektet har kunnskapsgrunnlaget for naturtyper i skog fått et løft i flere kommuner i fylket. Det er likevel et stort behov for å fortsette kvalitetshevingen, da det er langt flere lokaliteter som bør besøkes på nytt i felt for å få oppdatert områdebeskrivelse, verdivurdering og avgrensning, enn det som var mulig å gjennomføre i dette prosjektet. Det er fortsatt mange naturtyperegistreringer som har så mangelfull dokumentasjon at det er vanskelig å benytte datagrunnlaget i praksis, og selv om det er stor variasjon mellom kommunene på dette feltet, bør det jevnt over gjøres ytterligere kvalitetsheving i årene framover.

Sluttrapporten, som du finner i høyremenyen, oppsummerer kvalitshevingsprosjektet for naturtyperegistreringer i skog i Oppland i perioden 2015-2017, både med resultater fra feltarbeid og fra Fylkesmannens eget arbeid. Arbeidet med prioritering av lokaliteter, valg av arbeidsmetode m.m. er også beskrevet i rapporten.