Kartlegging av arter og naturtyper i Oppland

På slutten av 1990-tallet og begynnelsen av 2000-tallet ble det gjennomført kartlegging av både vilt, rødlistearter og naturtyper i alle kommuner i Oppland. I de senere årene er det gjennomført mange ulike kartleggingsprosjekter, både for arter og naturtyper, for å forbedre de første registreringene som ble gjort eller for å supplere disse.

Det foregår kartlegging både i regi av Miljødirektoratet, Fylkesmannen og kommunene, og det er hovedsaklig kartleggingsprosjekter der Fylkesmannen er oppdragsgiver eller bidragsyter som omtales her.

Naturtypekartlegging
Kartlegging av naturtyper kom i gang i 1999, og var en direkte oppfølging av St.meld.nr. 58 (1996-1997) om miljøvernpolitikk for en bærekraftig utvilling. Her gikk det fram at: Alle landets kommuner skal ha gjennomført kartlegging og verdiklassifisering av det biologiske mangfoldet på kommunens areal i løpet av år 2003. Selv om dette målet ble nedjustert i ettertid, har alle kommuner i Oppland gjennomført denne førstegangs kartleggingen, og i tillegg er det gjennomført supplerende kartlegging i mange kommuner de senere årene.

Kartlegging av naturtyper har foregått etter DN håndbok 13 ("kartleggingshåndboka"), og de aller fleste naturtyperegistreringene vi har idag er basert på denne metodikken. Håndboka er revidert flere ganger, men bygger på at et utvalg av naturtyper som regnes som særlig viktige for forvaltningen. Det er kun naturtypene definert i håndboka som kartlegges i felt, fordi det er disse som regnes å ha stor verdi for naturmangfoldet. Håndboka inneholder også et sett med verdisettingskriterier for hver enkelt naturtype, og med bakgrunn i disse gjøres det en vurdering av hvor verdifult et område er i naturmangfoldsammenheng. Verdikategorien er nasjonalt viktige områder (A-verdi), regionalt viktige områder (B-verdi) og lokalt viktig områder (C-verdi).

I 2015 ble det bestemt at all naturtypekartlegging skal skje etter metodikken i Natur i Norge (NiN). NiN er et type- og beskrivelsessystem som skal kunne brukes for å kartlegge all variasjon i naturen, ikke bare utvalgte naturtyper slik som i DN håndbok 13. NiN-systemet har ingen verdisettingskriterier, da det kun er et system for klassifisering og inndeling av natur. Verdisettingen må gjøres av forvaltningen i etterkant, basert på de opplysningene som kommer ut av kartleggingen. Miljødirektoratet arbeider i disse dager med et verdisettingssystem tilpasset den nye kartleggingsmetodikken. Det arbeides i tillegg med å definere noen forvaltningsprioriterte naturtyper innenfor NiN-systemet, det vil si naturtyper som det er viktig å ha et særlig fokus på i forvaltningen.

Alle naturtyperegistreringer lagres i Naturbase, som er den nasjonale databasen for lagring av slike data. For Oppland sin del er det meste av dataene fra naturtypekartleggingsprosjekter importert til Naturbase, men det gjenstår fortsatt noe data for enkelte kommuner.

Tabellen gir en oversikt over alle naturtypelokaliteter som er registrert i de ulike kommunene i Oppland, som er lagret i Naturbase. Der det finnes publiserte rapporter fra kartleggingsprosjekter kan disse lastes ned.

Kommune Naturtyper i Naturbase Prosjekter/rapporter
Dovre Liste

Naturtyper i Lieslia skytefelt 2013

Naturtypedata fra konsekvensutredninger 2016 

Etnedal Liste

Kulturlandskap i Etnedal 2007

Kulturlandskap i Etnedal 2008

Kulturlandskap i Etnedal 2009

Kulturlandskap i Etnedal 2010

Kulturlandskap i Etnedal, Sør-Aurdal, Søndre Land og Gran 2011

Kvalitetssikring og nykartlegging av naturtyper i Søndre Land og Etnedal 2009-10

Naturtypelokaliteter med dragehode i Valdres 2013

Kulturlandskap i Etnedal 2013

Kartlegging av slåttemark 2015

Gausdal Liste

Naturtypekartlegging i Gausdal, Øyer, Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron kommuner i 2009 og 2010

Verdifull innmark i Lillehammer og Gausdal 2010

Naturtypekartlegging Follebu-Rudsbygd 2016

Gjøvik Liste

Naturtypelokaliteter med dragehode i Gjøvik-Toten-Land 2011

Kartlegging av kalklindeskog 2011

Kartlegging av hule eiker 2012-2014

Kartlegging åpen kalkmark 2014

Kartlegging av slåttemark i Gjøvik-Toten-Land 2011

Gran Liste

Naturtyper med dragehode på Hadeland 2011

Kulturlandskap i Etnedal, Sør-Aurdal, Søndre Land og Gran 2011

Kartlegging av edelløvskog i Oppland 2012

Kartlegging åpen kalkmark 2014

Kartlegging av slåttemark og dragehode på Hadeland 2012

Naturtyper med dragehode på Hadeland 2013

Naturtypelokaliteter på Hadeland og Toten tilrettelagt for innlegging i Naturbase

Kvalitetsheving av naturtyper i skog i Oppland 2015

Naturtypedata fra konsekvensutredninger 2016

Jevnaker Liste

Naturtyper med dragehode på Hadeland 2011

Kartlegging av slåttemark og dragehode på Hadeland 2012

Naturtyper med dragehode på Hadeland 2013

Naturtypelokaliteter på Hadeland og Toten tilrettelagt for innlegging i Naturbase

Kvalitetsheving av naturtyper i skog i Oppland 2015

Naturtypedata fra konsekvensutredninger 2016

Lesja Liste Kartlegging i Lordalen LVO 
Lillehammer Liste

Naturtypelokaliteter med dragehode i Lillehammer kommune 2010

Verdifull innmark i Lillehammer og Gausdal 2010

Kartlergging av edelløvskog i Oppland 2012

Kartlegging av hule eiker 2012-2014

Kartlegging av flommark i Gudbrandsdalen 2013

Naturtypekartlegging Follebu-Rudsbygd 2016

Lom Liste Kartlegging i Finndalen LVO
Lunner Liste

Naturtyper med dragehode på Hadeland 2011

Kartlegging av slåttemark og dragehode på Hadeland 2012

Naturtyper med dragehode på Hadeland 2013

Naturtypelokaliteter på Hadeland og Toten tilrettelagt for innlegging i Naturbase

Kvalitetsheving av naturtyper i skog i Oppland 2015

Nord-Aurdal Liste

Naturtypelokaliteter med dragehode i Valdres 2010-2012

Kartlegging av slåttemark i Øvre Valdres 2011

Naturtypelokaliteter med dragehode i Valdres 2013

Kartlegging av edelløvskog i Oppland 2012

Naturtypedata fra konsekvensutredninger 2016

Kvalitetsheving av naturtypelokaliteter i skog 2016

Nord-Fron Liste

Naturtypekartlegging i Gausdal, Øyer, Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron i 2009 og 2010 

Naturtypedata fra konsekvensutredninger 2016

Nordre Land Liste

Naturtypelokaliteter med dragehode i Gjøvik-Toten-Land 2011

Kartlegging av slåttemark i Gjøvik-Toten-Land 2011

Kartlegging av edelløvskog i Oppland 2012

Kvalitetsheving av naturtyper i skog i Oppland 2015

Ringebu Liste

Kulturlandskap i Ringebu 2009

Kulturlandskap i Ringebu og Sør-Fron 2008-2014

Naturtypekartlegging i Gausdal, Øyer, Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron i 2009 og 2010

Kartlegging av flommark i Gudbrandsdalen 2013

Kulturlandskap Ringebu og Sør-Fron 2015

Naturtypedata fra konsekvensutredninger 2016

Sel Liste

Kartlegging av edelløvskog i Oppland 2012 

Naturtypedata fra konsekvensutredninger 2016

Skjåk Liste  
Søndre Land Liste

Kulturlandskap i Søndre Land 2007

Kulturlandskap i Søndre Land 2009

Kvalitetssikring og nykartlegging av naturtyper i Søndre Land og Etnedal 2009-10

Kulturlandskap i Etnedal, Sør-Aurdal, Søndre Land og Gran 2011

Naturtypelokaliteter med dragehode i Gjøvik-Toten-Land 2011

Kartlegging av slåttemark i Gjøvik-Toten-Land 2011

Kvalitetsheving av naturtypelokaliteter i skog 2016

Sør-Aurdal Liste

Kulturlandskap i Etnedal, Sør-Aurdal, Søndre Land og Gran 2011

Kartlegging av slåttemark og dragehode i Sør-Aurdal 2012

Kvalitetsheving av naturtypelokaliteter i skog 2016

Sør-Fron Liste

Naturtypekartlegging i Gausdal, Øyer, Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron i 2009 og 2010

Kartlegging av flommark i Gudbrandsdalen 2013

Kulturlandskap i Ringebu og Sør-Fron 2008-2014

Kulturlandskap Ringebu og Sør-Fron 2015

Vang Liste

Naturtypelokaliteter med dragehode i Valdres 2010-2012

Kartlegging av slåttemark i Øvre Valdres 2011

Naturtypelokaliteter med dragehode i Valdres 2013

Naturtypedata fra konsekvensutredninger 2016

Vestre Slidre Liste

Naturtypekartlegging 2010

Naturtypelokaliteter med dragehode i Valdres 2010-2012

Kartlegging av slåttemark i Øvre Valdres 2011

Naturtypelokaliteter med dragehode i Valdres 2013

Kvalitetsheving av naturtypelokaliteter i skog 2016

Vestre Toten Liste

Naturtypelokaliteter med dragehode i Gjøvik-Toten-Land 2011

Kartlegging av slåttemark i Gjøvik-Toten-Land 2011

Naturtypelokaliteter på Hadeland og Toten tilrettelagt for innlegging i Naturbase

Naturtypedata fra konsekvensutredninger 2016

Vågå Liste

Kartlegging i Finndalen LVO

Naturtypedata fra konsekvensutredninger 2016

Østre Toten Liste

Naturtypelokaliteter med dragehode i Gjøvik-Toten-Land 2011

Kartlegging av slåttemark i Gjøvik-Toten-Land 2011

Kartlegging av hule eiker 2012-2014

Naturtypelokaliteter på Hadeland og Toten tilrettelagt for innlegging i Naturbase

Naturtypedata fra konsekvensutredninger 2016

Øyer Liste

Naturtypekartlegging i Gausdal, Øyer, Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron i 2009 og 2010

Kartlegging av edelløvskog i Oppland 2012

Kartlegging av flommark i Gudbrandsdalen 2013

Øystre Slidre Liste

Naturtypelokaliteter med dragehode i Valdres 2010-2012

Kartlegging av slåttemark i Øvre Valdres 2011

Kartlegging av arter
Alle kommunene i Oppland gjennomførte en viltkartlegging på slutten av 1990-tallet og begynnelsen av 2000-tallet. Data fra disse kartleggingene er tilgjengelige i Naturbase, og noe ligger også lagret i Artskart. Rødlistearter er i mange år registrert i forbindelse med naturtypekartleggingen, og det er også de senere årene gjennomført en del mindre kartleggingsprosjekter i Oppland med fokus på enkeltarter.

Tabellen gir en oversikt over kartleggingsprosjekter for arter i de ulike kommunene i Oppland. Der det finnes publiserte rapporter kan disse lastes ned.

Kommune Kartleggingsprosjekter/rapporter
 Dovre Dragehode i Nord-Gudbrandsdalen 2011 
 Etnedal Fiskeørn 2012-2016  
 Gausdal

Dragehode i Gausdal kommune 2010

Fiskeørn 2012-2016 

 Gjøvik  
 Gran

Storporet flammekjuke 2013 

Fiskeørn 2012-2016 

 Jevnaker Storporet flammekjuke 2013  
 Lesja Dragehode i Nord-Gudbrandsdalen 2011 
 Lillehammer Fiskeørn 2012-2016 
 Lom Dragehode i Nord-Gudbrandsdalen 2011 
 Lunner Storporet flammekjuke 2013  
 Nord-Aurdal

Status elfenbenslav 2015 

Fiskeørn 2012-2016 

 Nord-Fron

Dragehode i Midt-Gudbrandsdalen 2010

Status elfenbenslav 2015

 Nordre Land Fiskeørn 2012-2016  
 Ringebu

Dragehode i Midt-Gudbrandsdalen 2010 

Status elfenbenslav 2015

 Sel

Dragehode i Nord-Gudbrandsdalen 2011

Status elfenbenslav 2015

 Skjåk Dragehode i Nord-Gudbrandsdalen 2011 
 Søndre Land Fiskeørn 2012-2016  
 Sør-Aurdal Fiskeørn 2012-2016 
 Sør-Fron

Dragehode i Midt-Gudbrandsdalen 2010 

Status elfenbenslav 2015

 Vang Status elfenbenslav 2015
 Vestre Slidre Status elfenbenslav 2015 
 Vestre Toten  
 Vågå

Dragehode i Nord-Gudbrandsdalen 2011 

Status elfenbenslav 2015

 Østre Toten  
 Øyer Dragehode i Øyer kommune 2010 
 Øystre Slidre  

Kontaktpersoner