Båndtvang for hunder under ekstraordinære forhold for å beskytte vilt

Kommunen kan etter hundeloven § 6 bokstav f, vedta forskrift om båndtvang under ekstraordinære forhold for å beskytte viltet. Enkelte kommuner har allerede fattet slike vedtak på grunn av store snømengder. Slike forskrifter kan bare gis i de områder av kommunen hvor viltet har sitt leveområde og hvor det er behov for beskyttelse. Båndtvangen skal opphøre straks forholdene tilsier det.  

Kommunene skal følge saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven kapittel VII. Den gir imidlertid mulighet til å gjøre unntak for forhåndsvarsling og høring i spesielle tilfeller, for eksempel dersom forhåndsvarsling ikke er praktisk gjennomførbart. Forarbeidene til hundeloven nevner som eksempel at det haster med forskrift om ekstraordinær båndtvang, og at derfor kan bli aktuelt å unnlate forhåndsvarsling. Det er likevel viktig at kommunene foretar en nøye utredning og sørger for at saken er godt opplyst før vedtak treffes. Kommunen sitt vedtak om ekstraordinær båndtvang etter § 6 bokstav f, kan påklages til Fylkesmannen.

Det er viktig at kommunene uttrykkelig presiserer om båndtvangen også gjelder for hund når den brukes for jakt, jakthundtrening og jaktprøver.

Kontaktpersoner

Lenker