Klima

Global oppvarming krever klimatilpasninger. For Norges del betyr klimaendringene i hovedsak høyere gjennomsnitttemperaturer, mer nedbør og mer ekstremvær. Klimautfordringene kan få store konsekvenser for miljø og samfunn.

Fylkesmannen skal arbeide for å redusere utslipp av klimagasser og for å begrense framtidige skader. Gode transportløsninger, robuste veier og jernbaner, sikker energiforsyning og boliger og andre bygninger som ikke ligger utsatt til for jordskred eller andre naturkatastrofer utgjør en viktig del av planleggingsarbeidet. Fylkesmannen skal også bidra til at samfunnet er forberedt på å takle flom, skred, strømbrudd og andre alvorlige hendelser.

Lokal planlegging for klimaendringer

Fylkesmannen fungerer som bindeledd mellom den nasjonale klimapolitikken og gjennomføringen ute i lokalsamfunnene. Det er kommunene som har hovedansvaret for å bygge gode samfunn for sine innbyggere, og klimaperspektivet er en viktig del av denne planleggingen.

  • Fylkesmannen skal sikre at kommunene tar tilstrekkelig hensyn til klimaendringene når de fatter vedtak. Fylkesmannen er sektormyndighet, blant annet for miljø og landbruk, og har myndighet til å føre tilsyn med kommunene, overprøve enkeltvedtak som ikke tar tilstrekkelig hensyn til klimaendringer, og fremme innsigelser etter plan- og bygningsloven.
  • Fylkesmannen fører tilsyn med kommunenes beredskapsarbeid.
  • Fylkesmannen veileder kommunene i klimaarbeidet. Fylkesmannen skal klargjøre hvilke krav og forventninger staten har til kommunene, og samtidig formidle kommunenes synspunkter til sentrale myndigheter.

Vis mer

For Oppland sin del vil klimaendringene gi en gradvis temperaturøkning. Vi kan også forvente mer nedbør, hovedsakelig i vinterhalvåret, og trolig mer intensive nedbørsperioder. I vårt fylke er det derfor bekymring for at endret nedbørsmønster vil gi gi økt belastning på avløpsnett og økt risiko for ras og flom.


02.05.2018

Ny statistikk over klimagassutslipp i kommunene

Miljødirektoratet har forbedret statistikken over klimagassutslipp i kommunene. Denne er nå tilgjengelig på nettstedet miljostatus.no.


31.10.2017

Ny utlysning av støtteordningen Klimasats

Klimasats støtter tiltak i regi av kommuner og fylkeskommuner som reduserer utslipp av klimagasser eller bidrar til overgangen til lavutslippssamfunnet.

 

 


22.06.2017

Fagdager om energi- og klimaplaner - Viktige virkemilder i kommunenes klimaarbeid

Fylkesmennene i Oppland og Hedmark, i samarbeid med Energiråd Innlandet, ønsker å bistå kommunene i Innlandet i arbeidet med revisjoner ev energi- og klimaplaner. Det inviteres derfor til fagsamling om prosess og innhold i slike planer.

 

 


22.06.2017

8,4 mill. kr til klimatiltak i Oppland

Kommunene Gjøvik, Lillehammer, Ringebu, Sør-Fron, Øyer og Oppland fylkeskommune er i år tildelt midler gjennom Miljødirektoratets støtteordning Klimasats.


16.12.2016

Klimasafari på Hadeland

Fylkesmannen tok i slutten på november med seg kommunene på klimasafari der målet var å gi inspirasjon til ulike klimatiltak.


23.11.2016

Klimasats - 100 mill. kr til klimatiltak i kommunene i 2017

Miljødirektoratet har nå fastsatt søknadsfrist for neste utlysning for støtteordningen Klimasats til 15. februar 2017.


16.11.2016

Fylkesmannen inviterer til Klimasafari på Hadeland

Fylkesmannen i Oppland inviterer kommunene i Oppland til en fag- og inspirasjonsdag for klimatiltak og bærekraft, 30. november.


02.11.2016

Beintøft 2016: 1. premie i Oppland til Sør-Fron

Fylkesmannen i Oppland gratulerer 3. klasse ved Midtbygda Oppvekstsenter i Sør-Fron med sin innsats for klimaet i Beintøft 2016.


27.10.2016

7,1 mill. kroner bevilget fra Klimasats til 10 klimatiltak i Oppland

Prosjekter i Oppland har fått 7,1 millioner av de 100 millionene som regjeringen lanserte i år gjennom støtteordningen «Klimasats».


01.06.2016

Klimakrigere på pengejakt

Klimamedarbeidere fra 14 Opplandskommuner har vært samlet hos Fylkesmannen for å utveksle ideer og tips knyttet til støtteordningen Klimasats. Målet med samlingen var at kommunene i Oppland skal lage best mulige søknader for å sikre seg noen av de første 100 millionene staten legger på bordet for å få fart på klimatiltak.


Flere nyheter