Utslippstillatelse til nytenkende meierisjef på Frya

Fylkesmannen har gitt ny og framtidsrettet utslippstillatelse til TINE Meieriet Frya. Tillatelsen erstatter en gammel og utdatert tillatelse fra 1990. Fylkesmiljøvernsjef Vebjørn Knarrum møtte for anledningen selv opp på Frya med ny utslippstillatelse og blomster til meierisjef Oskar Aarnes.

- Gjennom arbeidet med utslippstillatelsen har vi opplevd Aarnes som en nytenkende og miljøengasjert meierisjef. Det setter vi stor pris på. Vi ønsker oss flere slike industriledere, sa Knarrum ved overrekkelsen.

Produksjonsøkning
Tillatelsen gir også rom for en videre økning i produksjonen ved anlegget:
TINE Meieriet Frya har fått tillatelse etter forurensningsloven for produksjon av inntil 54 600 tonn meieriprodukter per år. Meieriet produserer blant annet søtmelk, surmelk og fløte, samt yoghurt og Cottage Cheese og har planlagt en betydelig produksjonsøkning fram mot 2020. I tillegg skal inntil 67 000 tonn biprodukt (myse, skyllevann og grensemelk) gå til dyrefôr. Det er i tillatelsen blant annet satt krav til rensing av prosessavløpsvannet, luktutslipp, støy og energiledelse.

Investerer i ny renseteknologi
TINE Meieriet Frya er et av de største meieriene i landet. Med planlagt produksjonsøkning kommer meieriet også inn under EUs industriutslippsdirektiv, når mottatt melkemengde overstiger 200 000 liter pr. dag i årsgjennomsnitt. Det setter store krav til meieriet om å ta i bruk beste tilgjengelige teknikker for å redusere utslippene fra produksjonen mest mulig.

Oskar Aarnes har derfor, som den første meierisjefen i landet, investert i ny teknologi for å rense overskuddsvann fra produksjon av oppkonsentrerte melkeprodukter gjennom en filtreringsprosess.
- De har vist at det er mulig å oppnå tilsvarende renhet som renheten på vannet som slippes ut fra kommunale renseanlegg. Meieriet har derfor fått tillatelse til å infiltrere inntil 250 m3 renset vann pr. døgn direkte i grunnen. Vi har vært i dialog med TINE Meieriet Frya om denne løsningen siden 2015, forteller Knarrum.

Fylkesmannen har satt strenge krav til kontinuerlig overvåking av renheten. Ved avvik skal vannet styres mot fôrtanker eller avløp. Etter krav fra Fylkesmannen er det også satt opp et måleprogram for å kontrollere at denne løsningen fungerer over tid og har god driftsstabilitet.

- Spent på fortsettelsen
Aarnes ser også muligheter for ytterligere reduksjon av utslipp:

TINE Meieriet Frya vurderer å bruke samme renseteknologi på annet prosessavløpsvann, som i dag går til Frya renseanlegg. Meierisjefen arbeider videre mot en slik løsning, som vil kreve ytterligere investeringer. Dersom det lar seg gjennomføre, vil belastningen på det kommunale renseanlegget kunne reduseres betydelig. Samtidig vil det kunne gi et mer konsentrert og antatt mer lokalt lettomsettelig biprodukt. Både redusert volum og større muligheter for lokal omsetning vil bidra til redusert transportbehov.

- Fylkesmannen ser svært positivt på dette initiativet og er spent på fortsettelsen. Vi er åpen for å utvide tillatelsen til infiltrering av renset vann i grunnen, dersom det kan vises at det er mulig å oppnå tilfredsstillende renhet og driftsstabilitet over tid også for denne delen, forteller Knarrum.

Alternativet er fortsatt påslipp til Frya renseanlegg.

Det vanket både ros og blomster til Rolf Kvitrud (i midten til venstre) og Oskar Aarnes (i midten til høyre).

Det vanket både ros og blomster til Rolf Kvitrud (i midten til venstre) og Oskar Aarnes (i midten til høyre).