Fornyet tillatelse for Hydal Aluminium Profiler as

aluminium

aluminium

Hydal Aluminium Profiler as har fått fornyet tillatelse til utslipp i forbindelse med produksjonen i Raufoss Industripark. 

Tillatelsen etter forurensningsloven for Hydal Aluminium Profiler as på Raufoss er fornyet. Bedriften har utslipp av renset prosessavløpsvann til Hunnselva. Avløpsvannet inneholder aluminium og mindre mengder tungmetaller, som følge av overflatebehandling av aluminiumsprofiler.

Hydal Aluminium Profiler har tidligere hatt tillatelse fra SFT, og denne har også tidligere blitt fornyet etter at myndigheten er overført til Fylkesmannen.

Utslippsgrensene er nå noe justert, og det er tillatt å slippe det rensede avløpsvannet fra produksjonen til elva. Utslippet har også tidligere gått til Hunnselva, og det har vært vurdert andre løsninger, bl a tilkopling til det kommunale renseanlegget på Breiskallen, som har utslipp lenger nede i Hunnselva. Dette er en løsning som kommunen ser på som lite ønskelig av flere grunner, det ville blant annet kunne medføre dårligere kvalitet på det kommunale avløpsslammet. Etter en samlet vurdering har Fylkesmannen kommet til at fortsatt utslipp av renset prosessavløpsvann til elva er den beste løsningen for utslippet Hydal Aluminium Profiler.

NIVA har i forbindelse med søknad om fornying av tillatelsen gjort en vurdering av forurensningssituasjonen her i Hunnselva, og hva som kan tilføres av ulike stoffer uten at vannkvaliteten forringes i uakseptabel grad. Det er gjort vurdering for stoffene sink, kopper, nikkel, bly, aluminium, jern og fosfor. 

Utslippet fra bedriften er vurdert ved den situasjonen at det er lite vann i elva og høyt utslipp av prosessvann fra Hydal. Utslipp av prosessavløpsvannmengde er regulert i tillatelsen med grense per time og døgn, slik som tidligere. Det er også satt grenser for utslipp av de nevnte stoffene. Bedriftens utslipp vil utgjøre en mindre del av det som kan tilføres Hunnselva uten negativ påvirkning.