Forhåndsvarsling av utslippstillatelse for TINE Meieriet Frya

Vi forhåndsvarsler med dette krav i ny utslippstillatelse etter forurensningsloven til TINE Meieriet Frya. Merknader til utkast til utslippstillatelse kan sendes Fylkesmannen innen tre uker.

Tillatelsen gjelder produksjon av meieriprodukter, og vil erstatte en gammel tillatelse fra 1990 gitt av daværende Statens forurensningstilsyn. Det er i utkast til tillatelse satt strenge krav til renhet på overskuddsvann fra produksjon av oppkonsentrerte melkeprodukter som TINE får infilterere i grunnen etter rensing gjennom en filtreringsprosess. Det er også satt krav til blant annet prosessavløpsvannet som går til Frya renseanlegg, luktutslipp, støy og energiledelse.

Oversendelsesbrevet og utkast til tillatelse er tilgjengelig via lenker i høyre menykollonne her.

Eventuelle merknader til utkastet sendes til:

Fylkesmannen i Oppland, postmottaket: fmoppost@fylkesmannen.no

Etter en gjennomgang og vurdering av eventuelle merknader vil Fylkesmannen fatte vedtak om endelig tillatelse.