Forurensning

Fylkesmannen er forurensningsmyndighet for en lang rekke virksomheter og tiltak, og kan gi tillatelse til aktiviteter som kan medføre forurensning. Ansvarsområdene våre omfatter blant annet helse- og miljøfarlige kjemikalier, avfall og gjenvinning, luftforurensning og støy samt forurensning av vann og grunn.

Dette er noen av Fylkesmannens oppgaver etter forurensningsloven:

 

  • behandle utslippssøknader og føre tilsyn med landbaserte industribedrifter. Mange bedrifter trenger ikke egen tillatelse fra Fylkesmannen, men skal følge gjeldende forskrifter. Dette gjelder blant annet for pukk- og asfaltverk, fyringsanlegg og skipsverft.
  • behandle utslippssøknader og føre tilsyn med avfallsbehandlingsanlegg som avfallsdeponier, mottaks- og sorteringsanlegg, bilvrakplasser og behandling av avløpsslam.
  • behandle utslippssøknader og føre tilsyn med avløpsanlegg i store tettsteder.
  • behandle søknader om mudring, dumping og utfylling i sjø og vassdrag.
  • føre tilsyn med at virksomheter oppfyller leveringsplikten for farlig avfall og andre generelle plikter i forurensings- og avfallsforskriftene
  • følge opp områder med forurenset grunn og nedlagte kommunale deponier.
  • veilede og føre tilsyn med kommunene på områder der kommunen er forurensningsmyndighet.

Vis mer


16.10.2018

Store mengder glasopor på avveie fra Glasopor AS

20 000 m3 glasopor er borte fra Glasopor AS i Bismo. Kommunene Skjåk, Lom og Vågå er berørt av utslippet. Fylkesmannen tar initiativ til felles møte for å avklare omfang og utfordringer knyttet til opprydding.


25.09.2018

Vann- og avløpsarbeid i Kvamsfjellet har forurenset

Fylkesmannen fikk i sommer en bekymringsmelding om Krokbekken og Furusjøen på Kvamsfjellet. Etter en befaring er konklusjonen klar: tiltak og aktiviteter i forbindelse med VA-prosjektet der har ført til utslipp av vann med høyt partikkelinnhold.


25.09.2018

Fornyet tillatelse Hunton Fiber as

Hunton Fiber as i Gjøvik får fornyet tillatelse etter forurensningsloven. Bedriften må utrede nærmere angående utslipp til luft og vann, i tillegg til støy.


19.09.2018

Høyring av søknad om løyve til Tundramoen komposteringsanlegg

Skjåk kommune søkjer om fornya utsleppsløyve for slamhandsaming ved Tundramoen komposteringsanlegg. Frist for uttale er 15. oktober 2018.


31.07.2018

Framdriftsplan for utslippstillatelser for grønnsaksvaskerier på Toten

Fire grønnsaksvaskerier på Toten fikk høsten 2017 krav om utslippstillatelse etter forurensningsloven. Grønnsaksvaskingen medfører utslipp av partikler og næringssalter som bidrar til dårligere vannkvalitet i blant annet Lenaelva. Opprinnelig frist for å søke om tillatelse var 12. mars 2018, men Fylkesmannen har gitt de fire aktørene mer tid til å kartlegge utslipp og utrede aktuelle tiltak. Midlertidige tiltak gjennomføres allerede i sommer.


28.06.2018

Endret tillatelse for Hoff SA Gjøvik

Fylkesmannen innvilger søknad fra Hoff SA om økt mottak av potetråstoff og økt produksjon. 


26.06.2018

Høring - søknad om ny utslippstillatelse for Skreia tettbebyggelse

I forbindelse med ombygging og utvidelse av Skreia renseanlegg søker Norconsult AS på vegne av Østre Toten kommune om ny utslippstillatelse for Skreia tettbebyggelse.


11.06.2018

Kontroll av pukkverk

Fylkesmannen skal i løpet av sommaren 2018 kontrollere korleis pukkverk følgjer opp miljøkrava. Regelverket krev tiltak mot støv, støy og andre miljøskadelege utslepp.  


11.04.2018

Hydal Aluminium Profiler as søkjer om utslepp av prosessavløp til Hunnselva

Hydal Aluminium Profiler as søkjer om endringar i løyve til utslepp til vatn, jf forureiningslova. Kommentarar kan sendast til Fylkesmannen innan 5. mai 2018.


07.02.2018

Høring - søknad fra Hoff SA Gjøvik om endring av utslippstillatelse

Hoff SA på Gjøvik søker om utvidelse av eksisterende utslippstillatelse etter forurensningsloven. Bakgrunnen er planlagt optimalisering av drift og produksjonsvekst ved fabrikken på Gjøvik.


Flere nyheter