Amfibier

Det er påvist 5 arter av amfibier i Oppland. Tre av dem står på Norsk Rødliste 2006 over truede arter i Norge.

Over store deler av verden er amfibiene på tilbakegang. Årsakene kan være flere, men noen av de årsakene vi kjenner til og som vi lokalt kan gjøre noe med, er knyttet til endret arealbruk som drenering og gjenfylling av dammer. Fiskeutsetting i fisketomme dammer og tjern kan også ha svært negative følger for enkelte av disse artene som er avhengig av å få tilfredsstilt kravene til miljøet både i den fasen de er avhengige av vann og den fasen de er avhengige av å være på land. All utsetting av fisk uten tillatelse er forbudt.

I Norge finnes seks amfibiearter. Den ene, damfrosk er nylig påvist i Aust-Agder. De øvrige fem artene er alle påvist i Oppland. Artene har ulik status når det gjelder sårbarhet. Tre av artene funnet i Oppland står på Norsk Rødliste 2006:

  • Vanlig frosk står ikke på rødlista
  • Spissnutefrosk har status Nær truet
  • Padde står ikke på rødlista
  • Storsalamander har status Sårbar
  • Småsalamander har status Nær truet

     

Vanlig frosk

Vanlig frosk

Les mer... 

 

Spissnute frosk

Spissnutefrosk

  Les mer...

 

Padde

Padde

Les mer...

 

Storsalamander

Storsalamander

Les mer...

 

Spåsalamander

Småsalamander

Les mer...

 

Kartlegging
Som et ledd i registreringen av det biologiske mangfoldet har kommunene i samarbeid med fylkesmannen gjennomført registreringer i mulige amfibielokaliteter. Feltarbeid og rapportering til kommunene er utført av cand. scient. Leif Åge Strand. Kartene som viser registrert kommunevis forekomst av de fem artene er i det vesentligste laget på grunnlag av Strands registreringer. Som kartet for vanlig frosk viser, er arten funnet i samtlige kommuner i fylket. Du kan lese Leif Åge Strands rapport her.

 

Lokalitetene som er undersøkt er valgt ut fra kart og i samarbeid med lokalkjente. Ca. 30 lokaliteter er undersøkt i hver kommune ved et standardisert prøvetakingsopplegg. Det betyr at det kan finnes forekomster av artene som ikke er registrert i denne undersøkelsen. Har du kjennskap til amfibieforekomster i din kommune, så ta kontakt med kommunen. I kommunen har de nærmere oversikt over de registrerte lokalitetene.

 

 

Fredning

Etter Viltlovens § 2 er amfibier å regne som vilt, og de er alle fredet. I § 4 i Forskrift om innfanging og innsamling av vilt for vitenskapelige eller andre særlige formål, kan imidlertid egg og larver (rumpetroll) av vanlig frosk samles inn  til bruk i forsknings-, undervisnings- og opplysningsformål.

 

 

Artsbestemmelse
Noen av artene kan være litt vanskelge å artsbestemme sikkert. Til hjelp ved artsbestemmelse av amfibier har Norsk Zoologisk Forening lagt ut en bestemmelsesnøkkel.