Lokale støtteordninger

Det eksisterer flere lokale fond til fremme av fisket. De fleste av disse er opprettet av vannkraftutbyggere som kompensasjon for skadevirkninger på fisk og fiske som følge av utbyggingen. Av samme grunn mottar også flere kommuner årlige innbetalinger til fremme av fisket fra vannkraftutbyggere. Både avkastningen av fondene og de årlige innbetalingene til kommuner skal nyttes innenfor nærmere angitte geografiske områder. En del av de årlige utbetalingene kan nyttes både til vilt-, fiske-og friluftsformål.
I de fleste tilfeller kan det søkes om støtte til fisketiltak fra slike fond og kommuner. De lokale støtteordningene har blitt stadig viktigere ettersom mulighetene til å få statlige tilskudd til fiskestellstiltak i innlandet har avtatt.
 
Fond og årlige utbetalinger til kommuner som er fastsatt som vilkår i konsesjoner til vannkraftutbygging er ikke en del av erstatningsoppgjøret, men vilkår som skal ivareta allmennhetens interesser. Tiltak som skal få støtte fra slike ordninger må derfor være tiltak som kommer fiskebestandene eller fisket til folk flest til gode.
 
Nedenfor følger en oversikt over de fond og stiftelser som støtter lokale fisketiltak i Oppland, samt de kommuner som mottar årlige utbetalinger til fremme av fiske. For mer informasjon om det enkelte fond/stiftelse/utbetaling til kommune klikk i oversikten nedenfor.
 
Fond til fremme av fisket
  • Fond til fremme av fisket i Fortun/Grandfasta, Lom og Skjåk kommuner
  • Fond til fremme av fisket i Bygdin
  • Fond til fremje av fisket i Vinstravassdraget, Øystre Slidre, Nord-Fron og Sør-Fron kommuner
  • Fiskefond for Våla elv, Ringebu
  • Fiskefond for Nord-Mesna
  • Fond til fremme av fisket i Mjøsa
  • Fond til fremme av fisket i Vangsmjøsa og Slidrefjorden
 
Stiftelser til fremme av fisket
  • Stiftelsen Birger Torsteds fond til fremme av fisket i fjellbygder
 
Kommuner som mottar årlige utbetalinger til fremme av fisket