Gytebekker rundt Mjøsa og Lågen

Mjøsaurens gytebekker og - elver er mange og varierte. Mange av disse elvene er forringet i varierende grad av inngrep som kanalisering/utretting av elveløp, manglende kantvegetasjonsbelte, uttak av vann, forurensning fra jordbruk og bebyggelse og vannkraftutbygging.

Miljøtilstanden i gytebekkene og – elvene i Mjøsa og i Lågen opp til Harpefoss er befart og miljøtilstanden er beskrevet i enkle rapporter.

Se kart over gytebekkene rundt Mjøsa og last ned rapporter om den enkelte bekk.

Se kart over gytebekkene rundt Lågen og last ned rapporter om den enkelte bekk.


plommesekk150

plommesekk150

Plommesekkyngel av aure. Rekrutteringen av aure i Mjøsa avhenger av rekrutteringsforholdene i gyteelvene og –bekkene, som i varierende grad er påvirket av ulike inngrep.Foto O. Hegge