Fiskeutsetting

Generelt

settefisk150 - Photo: Ola Hegge

Utsetting av fisk har lange tradisjoner og er fortsatt det fiskestelltiltak som har størst omfang i Oppland. Les mer om tidligere fiskeutsetting. Fiskeutsetting er et effektivt tiltak for å bedre fisket i vatn med liten naturlig rekruttering og et uutnyttet næringspotensiale, og mange av våre beste fiskevatn gir et godt fiske nettopp på grunn av at det settes ut fisk. Det er nå nesten utelukkende aure som settes ut i Oppland. I tillegg settes det ut villfanget røye i noen vann. Tilslaget på fiskeutsettinger kan imidlertid variere sterkt, fra svært vellykket til totalt bortkastet. Det er derfor viktig å velge en hensiktsmessig settefiskstørrelse til lokaliteten og at transport og utsetting av fisken skjer på en skånsom måte. Det er også all grunn til å undersøke effekten av fiskeutsettingene. Alle bør derfor kontrollere dette ved å merke settefisken (f.eks ved fettfinneklipping) for å se hvor stor andel av fisken i fangstene som stammer fra utsettingene. Dette har vært gjort i de fleste reguleringsmagasin i fylket, med det resultat at flere utsettinger har blitt avsluttet på grunn av manglende effekt.
 
 
Det er imidlertid viktig å være klar over at utsetting av fisk er et tiltak for å øke utnyttelsen av fiskevatn til høsting og rekreasjon. I forhold til hensynet til å bevare naturlige bestander av fisk og andre ferskvannsorganismer har fiskeutsetting ingen positiv effekt, men snarere en negativ effekt. Ved utsetting av fisk er det alltid en potensiell fare for å overføre fiskesykdommer og parasitter. Innføring av nye fiskearter kan fortrenge eksisterende fiskearter og andre ferskvannsorganismer, og forsterkningsutsettinger av tilstedeværende arter kan medføre uheldig påvirkning av den eksisterende bestandens arveegenskaper.
 
 
All utsetting krever tillatelse
 
For å redusere de negative effektene av fiskeutsetting er det nødvendig med en del forholdsregler og styring av utsettingsvirksomheten. All utsetting av fisk krever derfor tillatelse fra fylkeskommunen etter forskrift om utsetting av fisk og andre ferskvannsorganismer. Dette gjelder også flytting av villfisk fra en lokalitet til en annen. I utsettingstillatelsen kan det stilles vilkår om bla. hvilke stammer som kan benyttes, hvor settefisken kan anskaffes, utsettingsmengde og utsettingssted.
Kultiveringssoner og krav til fiskestammer
 
Fram til nå har settefisk i stor grad blitt anskaffet der den til enhver tid har vært enklest og billigst å få tak i. Hvilken fiskestamme som har vært bruk og hvilket settefiskanlegg fisken har kommet fra har vært viet liten oppmerksomhet. For å redusere faren for spredning av fiskesykdommer og parasitter og faren for å påvirke naturlige fiskestammers opprinnelige arveegenskaper har Direktoratet for naturforvaltning gitt sentrale retningslinjer for utsetting av fisk.
 
Ett av hovedelementene i retningslinjene er at det skal etableres vassdragsvise kultiveringssoner. Det skal ikke tillates flytting av fisk mellom kultiveringssoner. Dette innebærer at de enkelte kultiveringssoner må være selvforsynt med settefisk. I Oppland vil dette medføre behov for store omlegginger av settefiskproduksjonen, noe som vil medføre betydelige kostnader.
 
 
Ett annet hovedelement er at fiskeutsetting skal skje med lokal fiskestamme. Settefisken må være av stamme fra samme vassdrag som utsettingslokaliteten og helst av utsettingslokalitetens egen stamme der det er mulig.
 
 
Hvor kan det settes ut fisk?
 
Der følgende kriterier er oppfylt kan det påregnes at det gis tillatelse til utsetting av fisk:
  • Fiskearten som ønskes satt ut forekommer fra før i lokaliteten
  • Fiskearten har også tidligere vært satt ut i lokaliteten i de senere år (siste 20 år)
  • Settefisk kan skaffes fra anlegg innen samme kultiveringssone som utsettingslokaliteten, eller fra ville bestander i samme lokale vassdrag som utsettingslokaliteten

Pålegg om fiskeutsettig i regulerte vassdrag

Utsetting av fisk er et av de mest brukte tiltak for å redusere skadevirkninger på fiskeproduksjonen i regulerte vassdrag. I de fleste konsesjoner for vassdragsregulering er det vilkår som gir Fylkesmannen myndighet til å pålegge regulanten å sette ut fisk. Les mer om utsettingspålegg og se oversikt over utsettingspålegg i Oppland her