Fiskesykdommer

Oppland er i hovedsak lite plaget med fiskesykdommer. Imidlertid har soppinfeksjoner, furunkulose, og IPN med ført en del problemer. Noen vassdrag i fylket har også vært smittet med lakseparasitten Gyrodactylus salaris, noe som representerer en fare for viderespredning til laksevassdrag i andre fylker.

Sykdommer er en alvorlig trussel for våre fiskebestander og også for andre ferskvannsorganismer. Sykdommer og parasitter som finnes både innenfor og utenfor landet utgjør en potensiell og konstant smittefare for vassdrag uten smitte. Dersom sykdomssmitte først er overført til et vassdrag har en ingen muligheter til å bli kvitt den igjen, noe som kan medføre alvorlige og varige skader på fiskebestandene i det infiserte vassdraget, samtidig som smittefaren i vassdragene rundt det infiserte vassdraget øker. Arbeidet for å holde vassdragene sykdomsfrie, vil derfor være en evig kamp som aldri kan vinnes, men hvor en hele tiden må arbeide for å begrense tapet. 

 

Fiskesykdommer i Oppland

Innlandsvassdragene har til nå vært forholdsvis lite belastet med fiskesykdommer, men de siste årene har det blitt oppdaget en del sykdomstilfeller. I Oppland har særlig de følgende sykdommer medført problemer:

Kart over utbredelse for noen fiskesykdommer i Oppland

 

Ansvarlig myndighet

Myndighetsansvaret for bekjempelse og forebygging av sykdom og parasitter på ferskvannsorganismer ligger i første rekke til Mattilsynet, etter lov om matproduksjon og mattrygghet m.v. med tilhørende forskrifter.

 

Unngå å overføre smitte

Les mer om forholdsregler for ikke å spre sykdomssmitte her


Utdypende litteratur  

Trygve Poppe (red): Fiskehelse og fiskesykdommer. Universitetsforlaget AS 1999. ISBN 82-12718-4.