Elvemusling

Det finnes i dag 9 kjente forekomster av elvemusling i Oppland. Flere av disse er svake og i tilbakegang, som følge av uheldige miljøpåvirkninger.

 

Elvemusling er en truet art i Europa. Den er oppført på Bern-konvensjonens liste over truede arter. Norge har en stor andel av Europas elvemuslinger, og har derfor et særlig ansvar for å sikre arten. Også i Norge er mange bestander i tilbakegang, og flere er tapt grunnet forurensing, vassdragsinngrep og overbeskatning ved perlefiske.

I Norsk rødliste er arten oppført som sårbar (VU). Arten er i dag fredet i Norge.

Handlingsplan

DN har iverksatt en handlingsplan for elvemusling, som et ledd i regjeringens satsing på ivaretakelse av biologisk mangfold. Det er en egen nettside knyttet til arbeidet med handlingsplanen med utfyllende informasjon om arten og arbeidet for å ivareta den. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har ansvaret for gjennomføring av handlingsplanen.

Forekomst i Oppland

I Oppland er det i dag 9 kjente forekomster av elvemusling. Disse er i søndre del av fylket. Flere av disse bestandene er relativt svake. Spesielt gjelder dette bestandene i Hunnselva og i Leiravassdraget. Tidligere var det også bestander av elvemusling i Viggavassdraget og i Sveselva, men disse er tapt som følge av forurensing.

Kart over forekomster av elvemusling i Oppland.

For flere av lokalitetene kan det lastes ned egen rapport ved å klikke på lokaliteten

Klikk i kartet for å laste ned rapport om den enkelte bestand

Klikk i kartet for å laste ned rapport om den enkelte bestand

Begna - last ned rapport Etna - last ned rapport Lomsdalselva - last ned rapport Fallselva - last ned rapport Hunnselva - last ned rapport Leiravassdraget - last ned rapport Vigga Minnelva - last ned rapport Sveselva Randselva Bjoneelva - last ned rapport Gjerdingelva - last ned rapport