Fiskeforvaltning

Fylkesmannen har ansvar for forvaltningen av laks, sjøørret og sårbare bestander av innlandsfisk.

Fylkesmannen har også ansvaret for alle fiskearter i forhold til vassdragsregulering. Fylkesmannen samler inn fangststatistikk fra laks- og sjøørretfisket, registrerer deltakelse i sjølaksefisket og deler ut tilskudd fra det statlige fiskefondet. Overvåking er viktig for å kunne ta vare på og styrke fiskebestandene. Fylkesmannen har tett kontakt med grunneiere og jakt- og fiskelag, og samarbeider tett med politiet, Statens naturoppsyn og Kystvakten om oppsyn med fiskeressursene.

Miljødirektoratet har ansvar for fiskereguleringer i elv og sjø, og utarbeider forskrifter for fiske av laks og sjøørret.

Fylkeskommunen har ansvar for innlandsfisk av ikke-truede bestander. Fylkeskommunen har også ansvar for tildeling av fiskeoppdrettskonsesjoner.

Vis mer

Hunderaure

Hunderaure

De viktigste målene for den offentlige fiskeforvaltningen er å bevare naturlige bestander av fisk og andre ferskvannsorganismer. Sentralt i dette arbeidet er å sikre viktige gyte- og oppvekstområder, å hindre spredning av arter og sykdommer, å unngå genetisk påvirkning av naturlige fiskestammer og å kalke forsurede vassdrag.

Fra og med 2010 er ansvaret for forvaltningen at de fleste arter av innlandsfisk overført fra Fylkesmannen til fylkeskommunen. Fylkesmannen har fortsatt ansvaret for storaure, hornulke, ferskvannskreps og ikke utnyttbare og truede/sårbare arter. Fylkesmannen har også fortsatt ansvaret for å ivareta hensynet til innlandsfisk og ferskvannsorganismer gjennom å gi råd til NVE i saker etter vannressursloven og vassdragsreguleringsloven, samt å følge opp henynet til fisk gjennom de påleggshjemmler som ligger i konsesjoner etter vannressurslov og vassdragsreguleringslov. Fylkesmannen har fortsatt også ansvaret for vassdragskalking.


05.12.2012

Kart over Mjøsbekkene


05.12.2012

Siderbekker til Lågen

Klikk på den enkelte elv/bekk i kartet for å laste ned rapport om elva/bekken.


25.04.2014

Kvikksølv


25.04.2014

Organiske miljøgifter


25.04.2014

Radioaktivt cesium


25.04.2014

Utbredelse av noen fiskesykdommer i Oppland


25.04.2014

Smittespredning


25.04.2014

Krepsepest


25.04.2014

IPN


25.04.2014

Soppinfeksjoner


Flere nyheter