Bioenergi

Oppland har store skogsarealer som gir god tilgang til rent brensel i form av trevirke.

Det er etablert en rekke mindre biobrenselanlegg som produserer varme ved forbrenning av hovedsakelig flis og GROT. Biobrensel gir mindre forurensning enn fossile brensler, og man oppnår en stor miljøgevinst ved å fase ut gamle oljekjeler. I byer og tettsteder vil utfasing av fossile brensler ha en positiv innvirkning på lokal luftkvalitet.

Anlegg for rene brensler mindre enn 50 MW trenger ikke tillatelse etter forurensningsloven. Konsesjonsplikt gjelder ikke for varmesentraler mindre enn 10 MW.

Det er økt fokus på rivningsvirke som brensel i biobrenselanlegg. Rivningsvirke er ikke å anse som rent brensel og bruk utløser krav om økt rensing av utslipp til luft og strengere krav til måleprogram.

Kontaktpersoner

Aktuelt

GROT - Samlebetegnelse for "Greiner og topper".