Avfallsaktører

Avfallshåndteringen i fylket utføres av private og interkommunale aktører. Kommunene plikter å sørge for innsamling av husholdningsavfall i henhold til forurensningsloven § 30, og har organisert avfallsinnsamlingen i interkommunale selskaper som dekker større regioner. I Oppland er det seks interkommunale avfallsselskaper.

Private aktører i avfallsmarkedet håndterer fraksjoner som er konkurranseutsatt, bl.a. metaller, farlig avfall, EE-avfall og sorteringsanlegg. Private aktører med utslippstillatelse fra Fylkesmannen er:

  • Østlandet Gjenvinning
  • Oppland Metall
  • Elektrogjenvinning Norge
  • Norsk Metallfragmentering
  • Stena Recycling
  • Tenden Miljø avd. Otta

Miljødirektoratet har ansvar for oppfølging av to virksomheter i fylket.

Det er fire aktive deponier i fylket samt en del eldre avslutta deponier. Gode ordninger for innsamling og sortering av avfall er viktig for å oppnå nasjonale målsetninger om høyest mulig gjenvinningsgrad og reduksjon i klimagassutslipp. De største utslippene av klimagasser til atmosfæren i Oppland er knyttet til deponivirksomhet. Det er viktig å begrense utslippene i størst mulig grad og optimalisere uttaket av klimagasser i deponier slik at gassen kan brukes til samfunnsnyttige formål.

Fylkesmannen følger opp aktørene innen avfallsbransjen gjennom utslippstillatelser og inspeksjoner.

Virksomheter med tillatelse etter forurensningsloven er pålagt å rapportere hvert år til Miljødirektoratet og Fylkesmannen på forhold som kan ha innvirkning på miljø og folkehelsen.

Kontaktpersoner