Miljø og klima

Et overordnet mål for alt miljøarbeid er bærekraftig utvikling. Miljøvern er et omfattende fagfelt som dekker alt fra arealforvaltning og forebygging av forurensning til kartlegging av naturmangfold, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorer har et ansvar for å ta hensyn til miljøet i sin egen virksomhet. Fylkesmannen skal bidra til at regjeringens miljø- og arealpolitikk blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunene har en sentral rolle i miljøvernarbeidet. Veiledning og oppfølging av kommunene er derfor en viktig oppgave for oss. 

Vis mer


16.10.2018

Store mengder glasopor på avveie fra Glasopor AS

20 000 m3 glasopor er borte fra Glasopor AS i Bismo. Kommunene Skjåk, Lom og Vågå er berørt av utslippet. Fylkesmannen tar initiativ til felles møte for å avklare omfang og utfordringer knyttet til opprydding.


15.10.2018

Søknad om rovvilterstatning 2018

Frist for innsending av søknad om erstatning av husdyr tatt av rovdyr er torsdag 1. november 2018. Søknader som gjelder erstatning av sau legges inn i Elektronisk søknadssenter. Oppdaterte besetningslister må være vedlagt.


12.10.2018

Fornyet tillatelse for Hydal Aluminium Profiler as

aluminium

aluminium

Hydal Aluminium Profiler as har fått fornyet tillatelse til utslipp i forbindelse med produksjonen i Raufoss Industripark. 


05.10.2018

Verktøy for å evaluere jervesonen

På bestilling av rovviltnemnda i region 3/Oppland har Norsk institutt for naturforskning (NINA) utviklet et nytt kartverktøy som et bidrag til å evaluere dagens jervesone og samtidig foreslår områder som vil kunne egne seg for en felles sørnorsk jervesone. 


02.10.2018

Fylkesmannen klager på vedtak om dispensasjon for uttak av grus i Ottaelva, Skjåk kommune

Fylkesmannen klager på dispensasjonsvedtak i Skjåk kommune. Vedtaket åpner for uttak av grus i et viktig deltaområde i Ottaelva ved Vange. Vi mener at viktige vassdragsverdier av nasjonal og regional interesse ikke er ivaretatt godt nok gjennom dispensasjonsvedtaket.


30.09.2018

Vil møte villrein-problema med meir heilskapleg forvaltning

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen vil møte utfordringane for villreinen med at ein ser meir heilskapleg på forvaltinga, der den lokale forvaltinga er sentral. Fylkesmann Sigurd Tremoen sa at vi er i ei kritisk fase for villreinen då han opna dialogmøte om villreinen laurdag (29.08.)


28.09.2018

Fylkesmannen støtter fortsatt bruk av tekniske hjelpemidler under jakt/fangst på jerv

I sin høringsuttalelse til departementets høringsforslag, støtter Fylkesmannen i Oppland at forsøkene med kameraovervåking av jervebås  og bruk av kunstig lys på jerveåte blir videreført fram til forsøkene er grundig evaluert. Høringsfristen er 8. oktober


25.09.2018

Vann- og avløpsarbeid i Kvamsfjellet har forurenset

Fylkesmannen fikk i sommer en bekymringsmelding om Krokbekken og Furusjøen på Kvamsfjellet. Etter en befaring er konklusjonen klar: tiltak og aktiviteter i forbindelse med VA-prosjektet der har ført til utslipp av vann med høyt partikkelinnhold.


25.09.2018

Fornyet tillatelse Hunton Fiber as

Hunton Fiber as i Gjøvik får fornyet tillatelse etter forurensningsloven. Bedriften må utrede nærmere angående utslipp til luft og vann, i tillegg til støy.


20.09.2018

Utlegging av gytegrus for storauren i Hunnselva

Vassdragsforbundet for Mjøsa legger ut gytegrus i Hunnselva for at mjøsauren skal få bedre gytemuligheter. Gytegrusen heises ut i elva utenfor Hunton med kran slik at den plasseres på rett sted.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel