Miljø og klima

Et overordnet mål for alt miljøarbeid er bærekraftig utvikling. Miljøvern er et omfattende fagfelt som dekker alt fra arealforvaltning og forebygging av forurensning til kartlegging av naturmangfold, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorer har et ansvar for å ta hensyn til miljøet i sin egen virksomhet. Fylkesmannen skal bidra til at regjeringens miljø- og arealpolitikk blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunene har en sentral rolle i miljøvernarbeidet. Veiledning og oppfølging av kommunene er derfor en viktig oppgave for oss. 

Vis mer


13.11.2018

Vil rydde raskt

Store mengder glasopor og søppel ligger fortsatt igjen langs Ottaelva og Vågåvatnet etter flommen i Skjåk i oktober. Nå forsterker kommunene og Fylkesmannen oppryddingsarbeidet.


09.11.2018

Omsøkte rovviltskader - fortsatt noe nedgang i 2018

Det totale tapsomfanget av sau som er søkt erstattet som tap til rovvilt er i 2018 4699 sau/lam. Dette er noe nedgang siden i fjor. En må tilbake til 1995 for å finne lavere omsøkte tapstall. Fylkesmannen vil behandle de 236 søknadene i løpet av november/desember 2018.


07.11.2018

Høring - søknad om utslippstillatelse for Haugholet slambehandlingsanlegg i Lom

Lom kommune søker om fornyet utslippstillatelse for videre drift av Haugholet slambehandlingsanlegg.


07.11.2018

Høring - søknad om utslippstillatelse for slambehandling ved Lesja og Bjorli renseanlegg

Asplan Viak AS søker på vegne av Lesja kommune om tillatelse til lokal slambehandling ved Lesja (Hosetmoen) og Bjorli renseanlegg.


25.10.2018

Får mellomlagre matavfall i Søndre Land

Fylkesmannen har vedtatt ny tillatelse etter forurensningsloven for SLR AS i Søndre Land. Bedriften kan motta inntil 30 000 tonn avfall per år.


16.10.2018

Store mengder glasopor på avveie fra Glasopor AS

20 000 m3 glasopor er borte fra Glasopor AS i Bismo. Kommunene Skjåk, Lom og Vågå er berørt av utslippet. Fylkesmannen tar initiativ til felles møte for å avklare omfang og utfordringer knyttet til opprydding.


15.10.2018

Søknad om rovvilterstatning 2018

Frist for innsending av søknad om erstatning av husdyr tatt av rovdyr er torsdag 1. november 2018. Søknader som gjelder erstatning av sau legges inn i Elektronisk søknadssenter. Oppdaterte besetningslister må være vedlagt.


12.10.2018

Fornyet tillatelse for Hydal Aluminium Profiler as

aluminium

aluminium

Hydal Aluminium Profiler as har fått fornyet tillatelse til utslipp i forbindelse med produksjonen i Raufoss Industripark. 


05.10.2018

Verktøy for å evaluere jervesonen

På bestilling av rovviltnemnda i region 3/Oppland har Norsk institutt for naturforskning (NINA) utviklet et nytt kartverktøy som et bidrag til å evaluere dagens jervesone og samtidig foreslår områder som vil kunne egne seg for en felles sørnorsk jervesone. 


02.10.2018

Fylkesmannen klager på vedtak om dispensasjon for uttak av grus i Ottaelva, Skjåk kommune

Fylkesmannen klager på dispensasjonsvedtak i Skjåk kommune. Vedtaket åpner for uttak av grus i et viktig deltaområde i Ottaelva ved Vange. Vi mener at viktige vassdragsverdier av nasjonal og regional interesse ikke er ivaretatt godt nok gjennom dispensasjonsvedtaket.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel