Miljø og klima

Et overordnet mål for alt miljøarbeid er bærekraftig utvikling. Miljøvern er et omfattende fagfelt som dekker alt fra arealforvaltning og forebygging av forurensning til kartlegging av naturmangfold, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorer har et ansvar for å ta hensyn til miljøet i sin egen virksomhet. Fylkesmannen skal bidra til at regjeringens miljø- og arealpolitikk blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunene har en sentral rolle i miljøvernarbeidet. Veiledning og oppfølging av kommunene er derfor en viktig oppgave for oss. 

Vis mer


10.08.2018

Møte i rovviltnemnda 24. august

Møtet holdes i Statens hus på Lillehammer, kl 10-1300.


08.08.2018

Lite rovviltskader hittil i år

Det er registrert få rovviltskader på sau/tamrein hittil i år sammenlignet med tidligere år. Hvis denne trenden fortsetter ut beitesesongen blir det et av de laveste tapsårene siden 1990.


08.08.2018

Ormtjønnkampen fyller 50: Velkommen på tur!

Det er i høst 50 år siden daværende Ormtjernkampen nasjonalpark ble opprettet. I 2011 ble området innlemmet i den nye Langsua nasjonalpark. Nå kan du være med på en lærerik feriring!


07.08.2018

Innkalling til telefonmøte 10. august

Det gjennomføres et telefonmøte i rovviltnemnda 10. august kl 10-10.30


31.07.2018

Framdriftsplan for utslippstillatelser for grønnsaksvaskerier på Toten

Fire grønnsaksvaskerier på Toten fikk høsten 2017 krav om utslippstillatelse etter forurensningsloven. Grønnsaksvaskingen medfører utslipp av partikler og næringssalter som bidrar til dårligere vannkvalitet i blant annet Lenaelva. Opprinnelig frist for å søke om tillatelse var 12. mars 2018, men Fylkesmannen har gitt de fire aktørene mer tid til å kartlegge utslipp og utrede aktuelle tiltak. Midlertidige tiltak gjennomføres allerede i sommer.


20.07.2018

Klager på lisensfellingsvedtak på jerv og ulv i region 3/Oppland

Rovviltnemnda har behandlet klager både på vedtak om lisensfellingskvote for jerv og lisensfellingskvote for ulv. Det er NOAH – for dyrs rettigheter og Rovviltets Røst som har påklaget vedtakene.


17.07.2018

Rovviltnemnda på Kvamsfjellet 21. juni

I forkant av rovviltnemndmøtet, som var lagt til Rondablikk hotell på Kvamsfjellet, møtte rovviltnemnda i Oppland beitebrukere og landbruksrepresentanter fra Nord- og Sør-Fron.


16.07.2018

Forlengelser av skadefellingstillatelser på ulv

Skadefellingstillatelsene på ulv både i Jevnaker/Ringerike og Nord-Aurdal/Etnedal er begge forlenget.


10.07.2018

Vær forsiktig med vannuttak

NVE oppfordrer alle til å vise aktsomhet og til å unngå uttak som bidrar til tørrlegging av vassdrag. 


10.07.2018

Vannslipp for elvemuslingen i Fallselva

VOKKS Kraft slipper vann i Fallselva for å redde elvemuslingen i elva gjennom tørkeperioden. Uten dette vannslippet ville muslingen på flere strekninger i elva gått tapt.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel