Tilskudd fra skogbrukets rentemidler til bruk i 2019

De som vil søke støtte fra de fylkesinntrukne rentemidlene må sende søknad til Fylkesmannen i Oppland innen fredag 16. november 2018.

Organisasjoner, institusjoner og enkeltpersoner kan søke om fylkesinntrukne rentemidler til konkrete prosjekter/tiltak til fremme av skogbruket. Eksempler på hva det kan gis støtte til er FoU-prosjekter, informasjon/veiledning/opplæring, undersøkelser, samt fellesutgifter i sammenheng med skogfaglige arrangementer.

Midlene kan brukes til konkrete tiltak, ikke til ordinær drift. Prosjektene eller tiltakene bør ha regional betydning og være i tråd med felles «Strategi for skog- og tresektoren i Hedmark og Oppland». Det stilles krav til delfinansiering og rapportering.

Skogfond er en tvungen fondsavsetting i forbindelse med salg av tømmer. Ordningen er opprettet for å sikre de langsiktige investeringene i skogbruket.

Rentene fra innestående skogfond forvaltes etter Forskrift om skogfond o.a. 2006-07-03 nr. 881 og fordeles etter en nøkkel fastsatt av Landbruksdirektoratet. En andel  (16 %) avsettes til Fylkesmannen (fylkesinntrukne rentemidler).

Fylkesmannen lager budsjettforslag som legges fram for Kontaktutvalget for skogbruk i Oppland. For 2018 er budsjettet for de fylkesinntrukne rentemidlene i Oppland på ca 500 000 kr. Disponibelt beløp varierer med skogfondsbeholdningen og rentesatsen. Midlene brukes til administrasjon av skogfondsordningen, til informasjons- og veiledningstiltak og som støtte til prosjekter etter søknad.

Søknadene sendes innen 16.11.18 til

fmoppost@fylkesmannen.no eller

Fylkesmannen i Oppland
Postboks 987
2604 Lillehammer

Merk søknaden med: «Fylkesinntrukne rentemidler for bruk i 2019».

Søkes støtte til prosjekter av kommunal eller lokal betydning sendes landbruksforvaltningen i den enkelte kommune som forvalter kommunale rentemidler. Her kan det være andre søknadsfrister.

 

Kontaktpersoner