Skogdag i Oppland

Landbrukskontoret i Lillehammerregionen som initiativtager, Oppland Skogoppsynslag og Fylkesmannen i Oppland arrangerte nylig fagdag for de skogansvarlige i Opplandskommunene. Stedet var Tretten i Øyer kommune. I tillegg til at et flertall av Opplandskommunene var representert, deltok representanter fra Fylkesmannen i Hedmark.

Første del av programmet foregikk innendørs med faglige tema samt orientering om den forestående sammenslåingen av fylkesmannsembetene i Hedmark og Oppland.

Etter lunsj bar det til skogs. Et skogbestand på Tande gård ble befart hvor seniorforsker Harald Kvaalen fra Norsk Institutt for Bioøkonomi (NIBIO) orienterte. Norsk Institutt for Skogforskning (NISK, seinere NIBIO) etablerte på 80-tallet et forsøksfelt her. Feltet var plantet med gran i 1962 på tidligere beitemark 520 meter over havet på høy bonitet. Feltet er seinere tynnet med ulik styrke i definerte ruter, og én rute er ikke tynnet. Man har i ettertid opp gjennom årene studert produksjon og økonomi.

Pr i 2018 varierer overhøyden i bestandet mellom 24 og 26,5 meter. Volum inkl. bark pr dekar varierer mellom 80 og 112 kubikkmeter (normalt tømmervolum i gammel granskog ligger på mellom 15 og 35 kubikkmeter pr dekar).

Den ikke tynnede ruten viser høyest totalproduksjon og stående volum ved en gitt overhøyde. Denne ruten viser dessuten minst (best) avsmalning og best lønnsomhet med dagens prisforhold.

Kontaktpersoner