Landbruket skaper verdier for over 4 milliarder i Oppland

I Oppland betyr landbruket mye. Vi er Norges største seterfylke og har flest dyr på utmarksbeite, og er også Norges nest største skogfylke. Landbruket står for 7 % av samlet verdiskaping i Oppland.

Verdiskapinga fordeler seg på 1,76 mrd i jordbruket, 0,79 mrd i jordbruksbasert industri, 0,53 mrd i skogbruket, 0,73 mrd i skogbruksbasert industri og 0,26 mrd knytta til andre landbruksbaserte næringer.

Fylkesmannen har summert opp tall fra offentlig statistikk og fra rapporten «Verdiskaping i landbruk og landbruksbasert virksomhet i Oppland» som Østlandsforskning har utarbeidet på oppdrag fra Fylkesmannen og Fylkeskommunen (ØF-rapport 10/16). Se omtale her.

Dette har resultert i to faktabrosjyrer  «Jordbruket i Oppland»  og «Skogbruket i Oppland» som i korte trekk beskriver og oppsummerer status fram til 2016. Her har vi tatt med kommune- og regionstatistikk for verdiskaping og sysselsetting, samt en oversikt over noen sentrale produksjoner i fylket. 

Kontaktpersoner