Ekstra investeringsmidler til Opplandslandbruket

Oppland er tildelt 2,69 millioner kroner ekstra til investeringer i landbruket, da det er stor pågang på investeringsvirkemidler.  Til sammen er det tildelt 46 millioner til Oppland for 2017.

Ekstratildelingen, på til sammen 33 millioner kroner, ble avsatt i forbindelse med årets jordbruksoppgjør, og av denne potten får Oppland 8%.  Det er Landbruks- og matdepartementet som har fordelt disse midlene til investering og bedriftsutvikling (IBU-midler) til de ulike kontorene til Innovasjon Norge (IN) som saksbehandler og forvalter ordningene. 

En rekke føringer er lagt for bruken, og bl.a er det små og mellomstore bruk som skal prioriteres ved tildeling av støtte.  I Oppland skal fordelingen mellom tradisjonelt landbruk og bygdenæringer/landbruksbaserte næringer være 80/20.  Dessuten gis det et ekstra tilskudd til bruk av trelast i byggene. Maksimalt tilskudd ved investering pr foretak er satt til 1 million kroner i Oppland.

Les brevet fra LMD til IN her 

Kontaktpersoner