Søknadsfrist for klima- og miljøprogrammet i jordbruket

Organisasjoner og virksomheter som arbeider for bærekraftig jordbruksproduksjon og klima- og miljøtiltak kan søke tilskudd fra klima- og miljøprogrammet. Det gis tilskudd til konkrete tiltak/prosjekter som skal gjennomføres det nærmeste året. Søknadsfristen er 15. februar, og søknader leveres elektronisk via Altinn.

Fylkesmannen i Oppland disponerer i 2018 om lag 460 000 kroner til tilskudd fra klima- og miljøprogrammet. Midlene skal tildeles etter offentlig utlysing. Tiltakene skal bidra til å:

  • styrke kunnskapsgrunnlaget om klima- og miljøutfordringene og status for jordbrukets klima- og miljøsatsing
  • utvikle verktøy/hjelpemidler for effektive klima- og miljøtiltak
  • prøve ut og formidle effekter av tiltak/virkemidler
  • spre informasjon om utfordringer og klima- og miljøinnsats i jordbruket til næringsutøverne, rådgivingstjenesten, forvaltningen og allmenheten

Tiltak innenfor følgende hovedtema kan få tilskudd:

  • Klimatilpasning i jordbruket
  • Klimagassutslipp og karbonbinding i jordbruket
  • Naturmangfold og kulturminner i kulturlandskapet
  • Forurensning fra jordbruket til vann, jord og luft 

Vi vil legge spesiell vekt på tiltak som gjelder klimatilpasning, klimagassutslipp og karbonbinding i prioriteringen mellom søknadene. I tillegg prioriteres tiltak rettet mot redusert erosjon/avrenning fra jordbruksareal i områder med store forurensningsutfordringer (spesielt Hadeland og Toten) og beitebruk/skjøtsel i områder med spesielle miljøverdier. 

Utdypende retningslinjer for ordningen finner du i høyremenyen.

Hvordan søke?

Alle søknader må sendes elektronisk gjennom en egen søknadsportal som er tilgjengelig gjennom Altinn. Lenke til søknadsportalen finner du på denne siden.

Du må ha/bli tildelt rettighet til å søke i Altinn på vegne av den organisasjonen/virksomheten du skal sende søknaden fra. For å kunne søke, må du være sikker på at følgende 2 punkter er oppfylt:

  1. Du må ha bruker i ID-porten, se denne siden for hjelp til å opprette bruker i ID-porten (dette er den samme personlige brukeren som brukes for andre offentlige tjenester som for eksempel digital postkasse). 
  1. Du må ha riktig rettighet i Altinn for organisasjonen. For å kunne sende inn søknad, må du ha rollen ”Primærnæring og næringsmiddel” eller ha enkeltrettighet til tjenesten «Klima og miljøprogram». Se denne veiledningen for hjelp til å sjekke om du har riktig rettighet

Dersom du ikke har riktig rettighet i Altinn, må en annen i organisasjonen/virksomheten som har rettighet til det, sende søknaden eller tildele slik rettighet til deg. Det kan f.eks. være den som er oppført som kontaktperson i Enhetsregisteret.  

Registrere kontonummer for utbetaling av prosjektmidler

Før du kan levere inn søknad, må du registrere riktig kontonummer. Det er dette kontonummeret som eventuelle midler fra Klima- og miljøprogrammet utbetales til. For å sjekke kontonummeret og eventuelt endre det, må denne tjenesten i Altinn benyttes.