Søk om regionale miljøtilskudd innen 15. oktober

Søknadsfristen er 15. oktober for landbruksforetak som vil søke regionale miljøtilskudd. For beitelag er fristen 1. november. Les nedenfor om vilkårene for å få tilskudd.  Du kan søke fra 1. august. Fra i år gis det også tilskudd til nedlegging/nedfelling av husdyrgjødsel.

Oversikt over tilskuddene finner du i retningslinjene til høyre. Her står det hvilke vilkår som gjelder generelt og for de forskjellige tilskuddsformålene.

Nytt i år er at du kan søke om tilskudd til nedlegging og nedfelling av husdyrgjødsel, som et tiltak for å minske utslipp av klimagasser fra gjødsla. Tiltaket gjelder både i voksende kultur (gras og delgjødsling i korn) og i åpenåker, der gjødsla må moldes ned innen 18 timer.

I år blir det også mulig å få tilskudd for å utsette jordarbeiding av åkrer med liten eller middels erosjonsrisiko til våren i hele fylket, ikke bare på Hadeland og Toten. Tilskuddene til drift av bratt dyrka mark og seterdrift med mjølkeproduksjon er dessuten økt vesentlig.

Viktige generelle vilkår

  • Foretak som har rett til produksjonstilskudd i jordbruket og beitelag som er godkjent av kommunen kan søke tilskudd.  For areal som brukes som beite av samdrifter, er det samdriften som må søke om tilskudd. Foretak med planteproduksjon må oppfylle kravene til gjødslingsplanlegging og føring av plantevernjournal for ikke å få avkortet tilskuddet.

  • Du kan søke elektronisk fra 1. august, og søknadsfristen er 15. oktober.  Søknader levert etter fristen får et trekk på kr 1000 pr. virkedag (mandag-fredag). Siste mulige leveringsdato er 12. november. For tilskudd til «drift av beitelag» er fristen 1. november.

  • Gjelder bare tiltak på eiendommer i Oppland.

Hvordan søke?

Du kommer til søknadsskjemaet i Altinn via Landbruksdirektoratets hjemmeside. Husk å ordne tilgang til Altinn i god tid!

Alle tiltakene må tegnes inn på kart, med unntak av «Drift av beitelag» og «Beite i utmark». Arealet beregnes deretter automatisk.

Eiendommer du søker om tiltak på, skal nå legges til først når du har åpnet kartet for å tegne inn tiltakene (dvs. ikke lenger i søknadsskjemaet)

Karttegninger av tiltak kan overføres fra fjorårets søknad! Du får spørsmål om du vil gjøre dette etter at du har opprettet søknaden.

Hvis du får problemer med å opprette en søknad og logger inn på nytt, kan det hende at den søknaden du begynte på allerede er registrert. Da finner du den nederst i skjermbildet etter innlogging og må klikke på «Endre» for å fortsette med å fylle ut søknaden.

Du kan også sende søknad på papir. Søknadsskjema kan du få fra kommunen eller skrive ut fra hjemmesiden til Fylkesmannen. Tiltakene må tegnes inn på kart i målestokk 1:5000 og legges ved søknaden.

Hvordan finner du riktig tiltak i søknaden?

Det er to forhold som er viktige å være oppmerksom på:

1) I overskriftene i veilederen har vi brukt de samme navnene på tiltak/ordninger som du finner i søknadssystemet. Teksten under forklarer hva slags tiltak de omfatter i Oppland, siden dette kan være litt forskjellig fra fylke til fylke. Nummereringen viser til det elektroniske søknadsskjemaet.

2) I noen tilfeller er navnene på tiltakene i eStil lite forklarende og må sees i sammenheng med denne veilederen. Les derfor veilederen nøye! De grønne boksene med tilskuddssatser viser hvert enkelt tiltak du kan søke om tilskudd til. I eStil kalles hvert tiltak for «tiltaksklasse».

Der det er nødvendig, er det forklart i den grønne boksen hva tiltaksklassen betyr. For eksempel finner du under «Beite av lokalt verdifulle jordbrukslandskap» to tiltaksklasser i eStil. Den ene er kalt «Bygdenært» og kan omfatte ulike formål i forskjellige fylker. I Oppland gjelder denne tiltaksklassen areal med innmarksbeite i nasjonalt verdifulle kulturlandskap.