Søk om regionale miljøtilskudd 2016

Søknadsfristen er 20. august for landbruksforetak som vil søke regionale miljøtilskudd. Les nedenfor om vilkårene for å få tilskudd.  Du kan søke fra 1. august.

Oversikt over tilskuddene finner du i veilederen til høyre. Tilskudd til bevaringsverdige saueraser er fra 2016 lagt inn i det ordinære produksjonstilskuddet. Antallet dyr av disse rasene må derfor registreres i søknaden om produksjonstilskudd 20.1.2017. Kriteriene for tilskudd er tilsvarende de som gjaldt tidligere for regionale miljøtilskudd.

Hvordan søke?

Du kommer til søknadsskjemaet ved å klikke her (innlogging gjennom Altinn).

Veilederen (se høyremenyen) gir utfyllende retningslinjer, men hovedpunktene er:

  • Foretak som har rett til produksjonstilskudd i jordbruket og beitelag som er godkjent av kommunen kan søke tilskudd. Foretak med planteproduksjon må oppfylle kravene til gjødslingsplanlegging og føring av plantevernjournal. For areal som brukes som beite av samdrifter, er det samdriften som må søke om tilskudd.
  • Du kan søke elektronisk fra 1. august, og søknadsfristen er 20. august. Søknader levert etter fristen får et trekk på kr 1000 pr. virkedag (mandag-fredag). Siste leveringsdato er 20. september. For tilskudd til «drift av beitelag» er fristen 1. november.
  • Gjelder bare tiltak på eiendommer i Oppland
  • Du kommer til søknadsskjemaet i Altinn via Landbruksdirektoratets hjemmeside. Husk å ordne tilgang til Altinn i god tid! 
  • Du får opp søknadsskjema med ferdig utfylte grunnopplysninger dersom du har registrert søknaden din om produksjonstilskudd elektronisk minst ett døgn tidligere.
  • Når du har fått opp det elektroniske søknadsskjemaet, må du legge inn eiendommene du skal søke for. Søkte du i fjor, vil eiendommene du hadde tiltak på da automatisk være fylt ut i søknadsskjemaet. Dersom du ikke hadde RMP-søknad i fjor, men har sendt inn elektronisk søknad for produksjonstilskudd i år, vil eiendommene derfra allerede være fylt ut i søknadsskjemaet (etter 1 døgn).
  • Alle tiltakene må tegnes inn på kart, med unntak av «Drift av beitelag» og «Beite i utmark». Arealet beregnes deretter automatisk.
  • Karttegninger av tiltak kan overføres fra fjorårets søknad! Du får spørsmål om du vil gjøre dette etter at du har opprettet søknaden.
  • Du kan også sende søknad på papir. Søknadsskjema kan du få fra kommunen eller skrive ut fra hjemmesiden til Fylkesmannen. Tiltakene må tegnes inn på kart i målestokk 1:5000 og legges ved søknaden.

Hvordan finner du riktig tiltak i søknaden?

Det er to forhold som er viktige å være oppmerksom på:

1) I overskriftene i veilederen har vi brukt de samme navnene på tiltak/ordninger som du finner i søknadssystemet. Teksten under forklarer hva slags tiltak de omfatter i Oppland, siden dette kan være litt forskjellig fra fylke til fylke.

2) I noen tilfeller er navnene på tiltakene i eStil lite forklarende og må sees i sammenheng med denne veilederen. Les derfor veilederen nøye! De grønne boksene med tilskuddssatser viser hvert enkelt tiltak du kan søke om tilskudd til. I eStil kalles hvert tiltak for «tiltaksklasse». 

Der det er nødvendig, er det forklart i den grønne boksen hva tiltaksklassen betyr. For eksempel finner du under «Beite av lokalt verdifull jordbrukslandskap» to tiltaksklasser i eStil. Den ene er kalt «Bygdenært» og kan omfatte ulike formål i forskjellige fylker. I Oppland gjelder denne tiltaksklassen areal med innmarksbeite i nasjonalt verdifulle kulturlandskap.