Setertilskuddet økes - ellers lite endring i RMP-tilskuddene

Tilskuddet til seterdrift med mjølkeproduksjon økes med tusen kroner pr. seter i 2017. I tillegg økes satsen for beiting av arealer med spesielle miljøverdier litt. Ellers endres ikke satser og vilkår for de regionale miljøtilskuddene (RMP) i år.

Det som er helt nytt i 2017 er at søknadsfristen for regionale miljøtilskudd er forskjøvet til 15. oktober, samtidig med fristen for produksjonstilskuddet. Fortsatt er det forskjellige søknadsskjema for de to ordningene. Fra i år er likevel produksjonstilskuddet på samme tekniske plattform som RMP-tilskuddene. Søknadsfristen for "drift av beitelag" er som før 1. november.. 

I denne tabellen ser du hvilke tilskuddsformål (tiltak/tiltaksklasser) som gjelder i Oppland og hva de foreløpige tilskuddssatsene er. Nærmere beskrivelse og vilkår som du finner du i veilederen fra 2016, gjelder fortsatt.

Aktivitetsområder

Tiltak

Enhet

Tiltaksklasse

Foreløpige      satser 2017

 

Regionalt prioriterte kulturlandskap

Slått av lokalt verdifulle jordbrukslandskap

Daa

Areal m/spesielle verdier          

=  spesielt definerte arealtyper i nasjonalt verdifulle kulturlandskap

250

 
 
 
 
 

Beite av lokalt verdifulle jordbrukslandskap

Dyr

Bygdenært
= innmarksbeite i nasjonalt verdifullt landskap

80

 
 

Fjellområde

= utmarksbeite i nasjonalt verdifullt landskap

 

20

 

 

Opprettholde kulturlandskapet

Skjøtsel av bratt areal

Daa

Helling 1:5 eller mer

92

 
 

Drift av beitelag

Dyr

Sau/geit, sanket

12

 

Hest/storfe, sanket

22

 

Forsterket tilsyn (sau/geit/storfe), sluppet

14

 

Beite i utmark

Dyr

Geit (også på innmarksbeite)

115

 

Storfe (kastrater + mjølkeku på seter), kastrater også på innmarksbeite

575

 

Utvalgte naturtyper

Skjøtsel av slåttemark (og slåttemyr)

Daa

 

750

 
 

Prioriterte naturverdier

Slått av biologisk verdifulle arealer

Daa

 

750

 

Beite av biologisk verdifulle arealer

Daa

 

 

 

170

 

Setring

Drift av enkeltseter m/ melkeproduksjon

Antall

4-6 uker

31 000

 

6-8 uker

31 000

 

> 8 uker

39 000

 

Drift av fellesseter m/melkeproduksjon

Andel

4-6 uker

34 000

 

6-8 uker

34 000

 

> 8 uker

42 000

 

Skjøtsel av stølsvoller

Daa

 

41

 
 
 

Automatisk fredede kulturminner

Skjøtsel av gravminne

Stk.

Skjøtsel

750

 

Skjøtsel av gravfelt

Daa

Beite

170

 

Slått

750

 

Skjøtsel av andre aut. freda kulturminne

Daa

Beite

170

 

Slått

750

 

Tiltak mot forurensning, prioriterte områder

(Toten og Hadeland)

Ingen/utsatt jordarbeiding

Daa

Erosjonsklasse 1

64

 

Erosjonsklasse 2

96

 

Erosjonsklasse 3

185

 

Erosjonsklasse 4

240

 

Fangvekster etter høsting

Daa

 

250

 

Grasdekt vannvei

Meter

Korn

19

 

Potet/grønnsaker

31

 

Vegetasjonssone

Meter

Korn

19

 

Potet/grønnsaker

31

 

Tiltak mot forurensning,

andre områder

(Resten av fylket)

 

 

 

 

 

Ingen/utsatt jordarbeiding

Daa

Erosjonsklasse 1

0

 

Erosjonsklasse 2

0

 

Erosjonsklasse 3

185

 

Erosjonsklasse 4

240

 

Grasdekt vannvei

Meter

Korn

17

 

Vegetasjonssone

Meter

Korn

17

 

Redusert bruk av kjemiske plantevernmidler

Ugrasharving

Daa

 

50

 

Hypping/radrensing

Daa

 

200

 

Flamming

Daa

 

200