Høring av ny forskrift om regionale miljøtilskudd

Utsikt, Bødal i V. Gausdal
Utsikt, Bødal i V. Gausdal

Fylkesmannen har lagt forslag til ny forskrift om regionale miljøtilskudd ut til høring. Den nye forskriften medfører ikke endringer i de tilskuddsformålene som har vært gjeldende til nå.

Som følge av ny forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket må det også gjøres noen endringer i de fylkesvise forskriftene for regionale miljøtiltak i jordbruket (RMP). Forslaget følger den malen Landbruksdirektoratet har utarbeidet for å få en mer enhetlig utforming i fylkene.

Den vesentligste endringen følger av at det ikke lenger er krav om miljøplan for å søke produksjonstilskudd. I den nye forskriften om regionale miljøtiltak er derfor kravet om miljøplan fjernet, men det erstattes av krav om gjødslingsplan og sprøytejournal.

I tillegg har vilkårene for noen av tilskuddsformålene blitt presisert tydeligere. Det er også mer konsekvent beskrevet under hvert tilskuddsformål der fastsetting av definisjoner, avgrensinger etc. blir gjort i egne retningslinjer til ordningen.

Bestemmelsen om minste utbetaling på 300 kroner er tatt ut i samsvar med føringer fra Landbruksdirektoratet.

Høringsfristen er 24. juni 2015.

Høringsbrevet og forslaget til ny forskrift finner du i høyremenyen.