52 millioner utbetalt i miljøtilskudd til bønder i Oppland

Denne uka ble det utbetalt 52 072 260 kroner til bønder med drift som er viktig for kulturlandskap, biologisk mangfold og begrensning av forurensning. De regionale miljøtilskuddene går til 2863 jordbruksforetak og 86 beitelag med dyr på utmarksbeite.

Regionale miljøtilskudd er årlige tilskudd til driftsmåter som ivaretar viktige miljøverdier. Tilskuddene er rettighetsbaserte, dvs. at alle som tilfredsstiller visse standardvilkår får tilskudd. Bare jordbruksforetak som er berettiget ordinære produksjonstilskudd i jordbruket kan søke tilskudd. Nær 2/3 av disse jordbruksforetakene søker også regionale miljøtilskudd.

Mest tilskudd går til seterdrift med mjølkeproduksjon, med totalt 12 millioner kroner. Oppland er fortsatt seterfylke nummer ett, sjøl om antall seterbrukere synker omtrent i samme takt som antall mjølkeprodusenter totalt. I fjor var 313 enkeltsetrer i drift, og 68 mjølkebønder var med på en av ca. 25 fellessetrer. Om lag en tredjedel av mjølkeprodusentene i fylket har seterdrift om sommeren. I den klart største seterkommunen, Øystre Slidre, er over 80 % "på stølen"!

Oppland er også det bratteste fylket i jordbrukssammenheng. Ca. 10 millioner kroner blir gitt som ekstra arealstøtte for dyrka mark som er brattere enn 1:5. Dette gjelder ca. 13 % av den dyrka marka i fylket, og andelen er klart større i Gudbrandsdalen og Valdres. Rogaland gir tilskudd til mer bratt areal, men der går tilskuddet også til (ikke oppdyrket) innmarksbeite.

For å begrense avrenning av næringsstoffer og jord til vassdragene, gis det tilskudd til areal som ikke høstpløyes dvs. hovedsakelig kornåker. For slike arealer ble det utbetalt 9,5 millioner kroner. Det gis også tilskudd til å anlegge grasdekte soner mot vassdrag og der overflatevannet samler seg i vannveger på jordene. I alt ble det anlagt vel 44 km med slike grassoner som bremser opp vannstrømmen. Dermed fanges det opp en del av jordpartiklene som ellers ville forsvunnet i bekker, elver og sjøer.

En stor del av truede artene i Norge er knyttet til jordbrukslandskapet, særlig til naturbeitemark og gamle slåttenger som drives på tradisjonell måte, uten gjødsling og sprøytemidler. For å holde slike arealer i hevd, blir det gitt tilskudd til beiting og slått av areal som er kartlagt som spesielt verdifulle. For 2016 er det utbetalt 3,7 millioner kroner.

De regionale miljøtilskuddene gir også en ekstra driftsstøtte til sju nasjonalt verdifulle kulturlandskap, ekstra dyretilskudd for geiter og kastrater av storfe på beite og mjølkekyr på setra, høsting av jordbruksareal i seterområdene, skjøtsel av areal med automatisk freda kulturminner og tiltak for redusert bruk av plantevernmidler. Dessuten er tilskudd til drift av beitelag, en svært viktig del av Opplands-jordbruket, en del av regionale miljøtilskudd. Retningslinjer for ordningen finner du her.

Kontaktpersoner