Fullt hus på åpent møte om Stølsvidda

Det var ca. 65 frammøtte og stort engasjement på Sekskanten på Vaset 21. september. Her orienterte Fylkesmannen om forslaget om å ta med Stølsvidda i Vestre Slidre og Nord-Aurdal blant de nasjonalt utvalgte kulturlandskapene i jordbruket. Mange hadde spørsmål, men vi oppfattet stemningen som helt overveiende positiv til å få denne statusen.

Formålet med utvalgte kulturlandskap i jordbruket er å sikre langsiktig forvaltning av et utvalg landskapsområder med svært store biologiske og kulturhistoriske verdier som er formet av langvarig og kontinuerlig tradisjonell bruk. I utvelgelsen av områdene er det grunnleggende at:

  • de i størst mulig grad skal omfatte kulturlandskap i jordbruket med svært store verdier knyttet til både biologi/naturmangfold og kulturhistorie
  • det skal være realistisk å få til langsiktig drift, skjøtsel og vedlikehold

I Norge er det nå 32 slike utvalgte kulturlandskap. Stølsvidda er førstekandidat i Oppland til å bli innlemmet blant de nasjonalt «utvalgte kulturlandskapene i jordbruket» i 2018. Innen 1. november i år skal Fylkesmannen sammen med fylkeskommunen avklare om brukere/eiere i området ønsker at det får status som utvalgt kulturlandskap. Vi skal også foreslå en ytre avgrensning og utarbeide et foreløpig forslag til forvaltningsplan. Det har allerede vært to forberedende møter med utmarkslagene for Svennes og Ulnes, fjellstyret i Vestre Slidre og de to berørte kommunene. Den foreløpige, grove avgrensningen omfatter stølsområdene fra rundt Syndin og over mot Tisleidalen.

I møtet ble det stilt spørsmål om "utvalgte kulturlandskap" fører til restriksjoner eller vern av noe slag. Stig Horsberg fra Fylkesmannen gjorde det klart at denne ordningen ikke har noen form for regelverk som begrenser tiltak i området. Her er det eksisterende lovverk som kommer inn (plan- og bygningsloven, nydyrkingsforskriften, kulturminneloven etc.). Utvalgte kulturlandskap bygger utelukkende på frivillige avtaler med eiere og brukere. Eventuelle restriksjoner er i tilfelle det en blir enige om skal være en del av slike avtaler.

Ordningen har likhetstrekk med "områdetiltak" som tidligere har pågått i Ulnes og Svennes sameier (fra midten av 90-tallet): En organisert, helhetlig satsing på tiltak som utføres delvis i fellesskap og delvis av den enkelte for å ta vare på og utvikle jordbruk og miljøverdier. Det er naturlig at organiseringen av arbeidet vil skje i samarbeid med sameiene i Nord-Aurdal og fjellstyret i Vestre Slidre.

Den foreslåtte avgrensningen er ikke endelig, og det ble spilt inn i møtet at stølslaga på vestsiden av Storfjorden også bør vurderes innlemmet.

Gjengroingen av utmarksbeitene var et tema som opptok mange, og det ble uttrykt forhåpninger om at denne ordningen kan bidra til å holde skogen i sjakk. Et åpent stølslandskap er viktig både for jordbruket og friluftslivet. Også representanter for hytteeierne deltok i møtet og ga sterk støtte til denne satsingen på å ta vare på det verdifulle kulturlandskapet.

Etter møtet tar Fylkesmannen og fylkeskommunen sikte på å arbeide videre med et endelig forslag til avgrensning, foreløpig forvaltningsplan for området og budsjett som viser det årlige behovet for midler til å følge opp prioriterte utfordringer og tiltak. Arbeidet skal foregå i fortsatt dialog med sameiene, fjellstyret og kommunene. Forslaget skal sendes inn til Landbruksdirektoratet, som sammen med Miljødirektoratet og Riksantikvaren innstiller nye områder overfor Klima- og miljødepartementet og Landbruks- og matdepartementet. Endelig avgjørelse kommer i løpet av kommende vinter.

Til høyre på denne siden finner du Fylkesmannens presentasjon og lenke til temasiden vår om det utvalgte kulturlandskapet vi allerede har i Oppland, Nordherad i Vågå.