Jordbruksavtalen gir endringer i regionale miljøtilskudd i 2018

(Foto: Morten Berntsen)

Tilskudd til miljøvennlig husdyrgjødselspredning blir innført i Oppland i år. Det skjer etter at partene i jordbruksoppgjøret ble enige om at alle fylker skal ha dette tilskuddet i sine regionale miljøprogram. Jordbruksavtalen fastsetter også en sterk økning i tilskuddet til seterdrift med mjølkeproduksjon. Tilskuddet til bratt dyrka mark vil også øke på grunn av føringer fra jordbruksavtalen.

Fra og med i år kan bønder som bruker husdyrgjødsel dermed søke om tilskudd til stripespredning eller nedfelling av gjødsla i vekstsesongen. I tillegg til bedre utnytting av gjødsla, får en reduserte utslipp av klimagasser. Les mer her om vilkårene for dette tilskuddet.

De som tar med kyrne og driver mjølkeproduksjon på setra i minst seks uker, vil få minst 50 000 kroner i tilskudd. Dette er en økning på over 10 000 kroner fra dagens tilskudd. I tillegg vil tilskuddet for drift av areal som er brattere enn 1:5 øke en god del. Les mer her om tilskudd til seterdrift og bratt areal.

Tilskuddssatsene skal drøftes med faglaga før de fastsettes i løpet av uke 24. Søknadsfristen for de regionale miljøtilskuddene er 15. oktober

Kontaktpersoner