Fylkesmannen avslår konsesjonssøknad på Stokke Nedre i Gjøvik

Fylkesmannen finner ikke at vilkårene for å få konsesjon på Stokke Nedre i Gjøvik kommune er oppfylt.

Gjøvik kommune har søkt om konsesjon for erverv av landbrukseiendommen Stokke Nedre i Gjøvik kommune. Kommunen er kjøper av eiendommen, og har signert kjøpsavtale med hjemmelshaverne av Stokke Nedre. Begrunnelsen for ervervet er at kommunen mener at eiendommen egner seg som tomt for hovedsykehus ved Mjøsbrua, i tråd med konklusjonen og beslutningen i styret i Sykehuset Innlandet.

Det er søkeren og formålet med ervervet som danner utgangspunktet for konsesjonsvurderingen.

Formålet må veies opp mot de samfunnsinteressene som gjør seg gjeldende. Dette innebærer at samfunnshensynene er det sentrale ved vurderingen. I dette tilfellet er eiendommen avsatt til landbruksformål i kommuneplanens arealdel. Ettersom arealformålet er landbruk, kan en ikke legge vekt på konsesjonsloven § 1, nr. 3 (behov for utbyggingsgrunn) da dette skal være tilgodesett gjennom eksisterende planer.

Fylkesmannen konkluderer med at konsesjonslovens vilkår ikke er oppfylt i denne saken, og avslår derfor søknad om konsesjon.

Fylkesmannen mener at et eventuelt oppkjøp med den hensikt å bruke landbruksarealer til offentlige formål/sykehus, bør skje gjennom planlegging etter plan- og bygningsloven. Arealbruken må avklares i plan, slik at en får vurdert og konsekvensutredet om eiendommen og området for øvrig er egnet til et så omfattende prosjekt som nytt hovedsykehus innebærer. Fylkesmannen bemerker at omregulering av eiendommen til offentlig formål vil være utfordrende når det gjelder hensyn til jordvern og areal- og transportplanlegging.

Vedtaket kan du lese her.

Kontaktpersoner