Krevende situasjon i landbruket – tiltak iverksatt

Mange bønder opplever stort omfang av avlingsskader i både korn- og grovfôrproduksjonen som følge av tørken. Det gir endringer i praktisering av regelverk knyttet til avlingsskadeerstatning og arealtilskudd.

Den langvarige tørkeperioden og varmt vær har ført til at mange bønder opplever en krevende situasjon med fôrmangel. Sitasjonen er så spesiell at Landbruks- og matdepartementet har kommet med noen presiseringer til hvordan regelverket for avlingsskadeerstatning og arealtilskudd skal praktiseres i år. Det er også satt i verk andre tiltak som skal hjelpe bønder som er rammet av tørken (uthevet endring fra tidligere artikkel):

  • Bønder som slår kornet og lager grovfôr vil få arealtilskudd for korn. 
  • Med virkning fra 13. juli blir det nulltoll for import av høy og halm.
  • Bønder som velger å ensilere kornavlingen (også der de høster hele planten) kan søke og få innvilget arealtilskudd til korn. Dette har Landbruks- og matdepartementet besluttet for i år, og gjelder uavhengig av om om kornavlingen er tørkeskadet eller ikke. 
  • Erstatningsutbetalinger skal skje raskere, med mål om saksbehandling innen utgangen av 2018.
  • Alle som kan dokumentere klimabetinget svikt i avlingene, ut over 30 prosent av gjennomsnittet, vil ha krav på erstatning. At et område er rammet av tørke er tilstrekkelig som dokumentasjon på klimabetinga avlingsskade.
  • Det er ikke et krav at kommunene skal kontrollere arealene for at foretakene skal være berettiget erstatning for klimabetinget avlingsskade.
  • De som kommer i en vanskelig likviditetsmessig situasjon kan søke om forskudd på antatt erstatning, og Fylkesmannen kan gi forskudd på inntil 50% av antatt beløp.

Les aktuell sak hos Landbruksdirektoratet

Landbruksdirektoratet har publisert nytt rundskriv med presiseringer for avlingsskadeerstatning og arealtilskudd for søknadsåret 2018.

Landbruksdirektoratet har også utarbeidet en generell beregningsteknisk veiledning om hvordan regelverket og presiseringene fra Landbruks- og matdepartementet for 2018 skal brukes praktisk for å fastsette verdien for avlingen, og eventuell beregning av avlingssvikt.

Les også saken hos Landbruks- og matdepartementet.

Søknadsfrist for erstatning ved avlingssvikt og svikt i honningproduksjon er 31. oktober. Jordbruksforetak skal imidlertid melde fra til kommunen så snart de blir klar over avlingsskade eller mulig avlingsskade.

Oppdatert informasjon fra Fylkesmannen ligger under dokumenter på høyre side.

Innovasjon Norge ønsker å lette situasjonen for de mange bøndene som nå er rammet av tørke, og opplyser at bønder som er rammet av tørken kan få utsatt avdrag på lån. Les mer om dette hos Innovasjon Norge.

Kontaktpersoner