Beitebruksseminaret 2018 - ny teknologi i beitebruken

Beitebrukerne i Oppland er på offensiven i bruk av ny teknologi for å utvikle beitebruken i utmarka. Nylig var femti deltakere samlet på årets beitebruksseminar i regi av Fylkesmannen for å lære mer om dette temaet.

Det er sjette året på rad at Fylkesmannen arrangerer en slik samling der beitebruk i utmarka står i sentrum. Årets seminar ble avviklet på Honne konferansesenter 24. oktober og samlet deltakere fra kommuner, beitelag, Mattilsynet, Norsk landbruksrådgiving og andre organisasjoner i landbruket. 

Fylkesmannen har vært aktiv pådriver for å utvikle bruken av "radiobjeller", altså GPS-enheter som kan festes på beitedyra og som gir oversikt over bevegelsene deres i terrenget. I hovedsak skjer dette i regi av Oppland radiobjøllelag, som har fått støtte til innkjøp av radiobjeller og leier disse ut til beitebrukere i fylket. Dette er sterkt koplet til utfordringene med rovdyrskader og har bidratt til mer målrettet tilsyn av beitedyra og søk etter tapte dyr. Pål S. Kjorstad, som er leder for laget, ga deltakerne en brei oversikt over hvilke teknologiske hjelpemidler som finnes i dag. I tillegg gjorde Eldri Siem fra Nord-Fron kommune og Gunhild Bergene fra Sør-Aurdal kommune rede for bruk av radiobjeller for lam gjennom to prøveprosjekter i disse kommunene. 

Marit Mjøen Solem, sauebonde og grunnlegger av bedriften Findmy, viste hvordan den satelitt-baserte "e-bjella" også kan ha mange andre bruksområder for å kartlegge sauens bruk av beiteområdene og bruke utmarksbeitet bedre. Fra Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) deltok forsker Hanne Sickel, som har kartlagt hvordan en saue- og en storfebesetning bruker utmarka i Steinsetbygda, og spesielt hvordan dyra beiter på arealer med stort biologisk mangfold. Sidsel Røhnebæk og Stig Horsberg fra Fylkesmannen reflekterte over hva utvikling av ny teknologi kan bety for forvaltningen av utmarka i et større perspektiv, mens Bjørn Egil Flø fra NIBIO kort presenterte det nylig oppstartede forskningsprosjektet «Futgraze» om regler, normer og samarbeid i utmarkas beiteområder, som bl.a. Fylkesmannen i Oppland har støttet økonomisk.