Jordbruk

Jordbruk omfatter dyrking av planter og husdyrhold. Jordbruksarealet i Norge utgjør omtrent tre prosent av landarealet, og det er store variasjoner mellom fylkene.

Fylkesmannen skal bidra til at jordbrukspolitikken blir realisert

Fylkesmannen skal bidra til at den nasjonale jordbrukspolitikken blir gjennomført ved hjelp av informasjon, forvaltning av virkemidler og lokalt tilpassede tiltak. Fylkesmannens oppgaver innen jordbruk er i hovedsak knyttet til forvaltning av tilskudds- og erstatningsordninger.

Fylkesmannen gir råd og informerer om virkemiddelbruk overfor kommunene, landbruksrådgivningen og næringsutøvere innen jord- og hagebruk. Fylkesmannen skal fungere som initiativtaker og pådriver for verdiskapning og utvikling innen sektoren. 

Vis mer

Kyr på beite

Kyr på beite


27.07.2018

Krevende situasjon i landbruket – tiltak iverksatt

Mange bønder opplever stort omfang av avlingsskader i både korn- og grovfôrproduksjonen som følge av tørken. Det gir endringer i praktisering av regelverk knyttet til avlingsskadeerstatning og arealtilskudd.


06.07.2018

Tørke og avlingssvikt - råd og tiltak

Her finner du informasjon fra en samlet landbruksnæring i Innlandet om berging av fôrressurser i forbindelse med den langvarige tørken.


03.10.2016

Nesten 70.000 kr til naturbrukselevene i Hedmark

Fylkesmannen i Oppland har fordelt restmidlene etter «Henrik Hansens og hustrus legat til landbrukets fremme» og 50 % av midlene skal nyttes til tiltak som kommer elevene på naturbruksskolene i Hedmark  til nytte.


31.08.2016

Radioaktivitetsovervåking 2016

Fortsatt må vel 100 sauebesetninger i Oppland overvåkes for radioaktivitet. Prosedyre for måling og erstatning er som tidligere


20.06.2016

Krav til plantevernjournal

For å være berettiget RMP-tilskudd må søkere som bruker plantevernmidler ha:

• Sprøytejournal

• Journal om integrert plantevern

• Journal om beskyttelse av vannmiljø

 

 

 


20.06.2016

Avlingsskade? Meld fra til landbruksskontoret

For å få erstatning er det et absolutt krav at du må gi melding til kommunen straks du blir klar over at en klimabetinget skade har skjedd eller kan oppstå. Du har ikke krav på erstatning dersom melding om skade ikke blir gitt til rett tid.


17.06.2016

Nesten 70.000 kr til naturbrukselevene på Lena – Valle videregående skole

Fylkesmannen i Oppland har fordelt restmidlene etter «Henrik Hansens og hustrus legat til landbrukets fremme» og midlene skal nyttes til tiltak som kommer elevene på naturbruk på Lena –Valle videregående skole til nytte.


24.07.2015

Regelendring for nydyrking

Kommunene skal nå behandle nydyrkingsplaner over 50 daa etter Forskrift om konsekvensutredninger for tiltak etter sektorlover.  


08.10.2014

Avlingssvikt - søk erstatning elektronisk

Husk søknadsfrist 31. oktober hvis du skal søke erstatning for avlingssvikt etter årets vekstsesong. Vi oppfordrer alle til å søke elektronisk, da det vil redusere saksbehandlingstiden


11.09.2014

Riktig gjødsling gir vinn-vinn-situasjon

Riktig gjødsling er optimalt for tilveksten, sparer utgifter for bonden og gir mindre utslipp av klimagassen lystgass. Prosjektet Klimaspleis har derfor finansiert og tatt initiativ til markdager om gjødsling for gardbrukere i Oppland.


Flere nyheter


Kontaktpersoner

Aktuelt

Kortversjon av rapporten Jordbruket i Oppland, finner du ved å klikke på bildet under.

Bilde av forsiden til brosjyren Jordbruket i Oppland

Bilde av forsiden til brosjyren Jordbruket i Oppland