Landbruk og mat

Den viktigste samfunnsoppgaven til norsk landbruk er å sikre nok, trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket bidrar også til bosetting og næringsliv over hele landet, miljøgoder som bevaring av biologisk mangfold, kulturlandskap og skogens og jordas funksjon som karbonlager. Landbruket spiller også en viktig rolle for å videreføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er et politisk mål å opprettholde et levende landbruk i hele landet. Fylkesmannen skal bidra til at den nasjonale landbrukspolitikken blir gjennomført, ved hjelp av informasjon, forvaltning av virkemidler og lokalt tilpassede tiltak. Fylkesmannen skal blant annet

  • gi råd og bistand til kommunene
  • kontrollere kommunene
  • behandle klager på kommunale vedtak innenfor landbrukslovgivningen
  • arbeide sammen med andre regionale etater og organisasjoner for næringsutvikling innenfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsettinger for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å begrense nedbygging av dyrket og dyrkbar jord og skog

 Fylkesmannen veileder også kommuner, organisasjoner, næringsaktører og bønder om mulighetene som finnes i det offentlige systemet. Fylkesmannen støtter opp under aktiviteter knyttet til utvikling og bevaring av regionale matkulturer, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt rettet mot barn og unge.

Andre viktige offentlige aktører innen landbruk er

Vis mer

Bilde av kyr på beite


02.08.2018

Har du tenkt å søke forskudd på avlingsskadeerstatning?

NB! Oppdatert 7.8.18. Du kan søke om inntil 70 % forskudd ved å bruke det vanlige søknadsskjemaet for avlingsskadeerstatning. Ønsket forskuddsbetaling oppgir du i søknadens del 2 som %-del av foreløpig beregnet erstatning. Søknader uten ønske om forskuddsbetaling behandles som vanlige søknader og får sluttutbetaling etter 31. oktober.


27.07.2018

Krevende situasjon i landbruket – tiltak iverksatt

Mange bønder opplever stort omfang av avlingsskader i både korn- og grovfôrproduksjonen som følge av tørken. Det gir endringer i praktisering av regelverk knyttet til avlingsskadeerstatning og arealtilskudd.


06.07.2018

Stor interesse for investering i fellestiltak i beitenæringa

Beitenæringa i Oppland ligger på topp i landet når det gjelder antall søknader om tilskudd til tiltak i utmarka. Nå er halvannen million kroner fordelt.


03.07.2018

Nytt system for tilskot til sjukdomsavløysing

Frå 15. august i år må alle som skal søke om tilskot til avløysing ved sjukdom og fødsel gjere dette elektronisk via Altinn.


25.06.2018

Satsene for regionale miljøtilskudd er fastsatt

Satsene for regionale miljøtilskudd i jordbruket er fastsatt for 2018. Tilskuddene til bratt dyrka mark og spesielt til seterdrift øker betydelig. 


21.06.2018

Oppland og Valdres får et nytt utvalgt kulturlandskap

Norge får ni nye "utvalgte kulturlandskap", og ett av dem er Stølsvidda i Valdres. De utvalgte kulturlandskapene i jordbruket er en ordning basert på frivillig samarbeid og lokalt engasjement.


15.06.2018

Trender i landbruket i Hedmark og Oppland

"Trender i landbruket i Hedmark og Oppland" er utarbeidet av Ruralis (tidligere Norsk senter for bygdeforskning) og Rådhuset Vingelen på oppdrag fra Fylkesmannen i Oppland og Fylkesmannen i Hedmark. - Rapporten viser at vi har et landbruk som ønsker å satse og som har tro på fremtiden.


14.06.2018

Kursdag om avlingsskade 2018

På grunn av tørkesituasjonen som har medført omfattende avlingsskader i fylket, har fylkesmannen besluttet å vie dagen den 21. august, som  opprinnelig var satt av til kontroll- og forvaltningskurs, til å utelukkende omhandle avlingsskade.

Det vil si at kursdagen ikke avlyses, men at programmet endres. 

 

 


08.06.2018

Jordbruksavtalen gir endringer i regionale miljøtilskudd i 2018

Tilskudd til miljøvennlig husdyrgjødselspredning blir innført i Oppland i år. Det skjer etter at partene i jordbruksoppgjøret ble enige om at alle fylker skal ha dette tilskuddet i sine regionale miljøprogram. Jordbruksavtalen fastsetter også en sterk økning i tilskuddet til seterdrift med mjølkeproduksjon. Tilskuddet til bratt dyrka mark vil også øke på grunn av føringer fra jordbruksavtalen.


07.06.2018

Søk tilskudd til tiltak på Stølsvidda innen 1. juli

Styringsgruppa for Stølsvidda utvalgt kulturlandskap har blitt enige om hvilke tiltak som skal prioriteres i 2018. Personer og organisasjoner (med organisasjonsnummer) kan søke tilskudd innen 1. juli 2018. Bruk skjema på denne siden og send søknaden til den aktuelle kommunen.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel