Landbruk og mat

Den viktigste samfunnsoppgaven til norsk landbruk er å sikre nok, trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket bidrar også til bosetting og næringsliv over hele landet, miljøgoder som bevaring av biologisk mangfold, kulturlandskap og skogens og jordas funksjon som karbonlager. Landbruket spiller også en viktig rolle for å videreføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er et politisk mål å opprettholde et levende landbruk i hele landet. Fylkesmannen skal bidra til at den nasjonale landbrukspolitikken blir gjennomført, ved hjelp av informasjon, forvaltning av virkemidler og lokalt tilpassede tiltak. Fylkesmannen skal blant annet

  • gi råd og bistand til kommunene
  • kontrollere kommunene
  • behandle klager på kommunale vedtak innenfor landbrukslovgivningen
  • arbeide sammen med andre regionale etater og organisasjoner for næringsutvikling innenfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsettinger for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å begrense nedbygging av dyrket og dyrkbar jord og skog

 Fylkesmannen veileder også kommuner, organisasjoner, næringsaktører og bønder om mulighetene som finnes i det offentlige systemet. Fylkesmannen støtter opp under aktiviteter knyttet til utvikling og bevaring av regionale matkulturer, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt rettet mot barn og unge.

Andre viktige offentlige aktører innen landbruk er

Vis mer

Bilde av kyr på beite

Bilde av kyr på beite


16.10.2018

Utsatt søknadsfrist til 29. oktober for regionale miljøtilskudd

Fylkesmannen har fastsatt at fristen for å søke om regionale miljøtilskudd for jordbruket i Oppland uten å få trekk i tilskuddet forlenges til 29. oktober. Dette er samme dato som den utsatte fristen for produksjonstilskudd i jordbruket som Landbruks- og matdepartementet fastsatte i forrige uke.


15.10.2018

Får ikke regulere bort bygningsmassen på gardsbruk

Forslag til reguleringsplan for Ankalterud i Nordre Land legger til rette for at gardstunet blir en fritt omsettelig bolig- og næringseiendom. Fylkesmannen vurderer at dette vil medføre at landbruksenheten blir vesentlig svekket og har med bakgrunn i Jordloven innsigelse til planen.


12.10.2018

Tilskudd fra skogbrukets rentemidler til bruk i 2019

De som vil søke støtte fra de fylkesinntrukne rentemidlene må sende søknad til Fylkesmannen i Oppland innen fredag 16. november 2018.


11.10.2018

Oppdatert nasjonal jordvernstrategi

Regjeringen har lagt fram en oppdatert jordvernstrategi i statsbudsjettet for 2019, etter anmodning fra Stortinget.


09.10.2018

Viktige søknadsfrister for avlingsskadeerstatning og produksjonstilskudd i oktober!

Skal du søke om produksjonstilskudd og regionale miljøtilskudd i jordbruket er fristen 15. oktober, og søknader om erstatning for avlingssvikt må leveres innen 31. oktober.


09.10.2018

Husk søknadsfristen for produksjonstilskudd 15. oktober

Dersom du vil søke om produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - del 2, må du ha levert søknaden innen 15. oktober.


03.10.2018

Skogdag i Oppland

Landbrukskontoret i Lillehammerregionen som initiativtager, Oppland Skogoppsynslag og Fylkesmannen i Oppland arrangerte nylig fagdag for de skogansvarlige i Opplandskommunene. Stedet var Tretten i Øyer kommune. I tillegg til at et flertall av Opplandskommunene var representert, deltok representanter fra Fylkesmannen i Hedmark.


24.09.2018

Inspirasjonsdager om matglede for eldre

Landbruks- og matminister Bård Hoksrud og eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen inviterer til seks inspirasjonsdager om matglede og helse for eldre. Samlingene blir arrangert rundt om i landet nå i høst. Inspirasjonsdagen for Oppland og Hedmark blir på Hamar 20. november.


21.09.2018

Tørkeskader i Opplands-jordbruket anslått til ca. 250 millioner kroner

Prognosen for erstatning for avlingssvikt fra Fylkesmannen i Oppland, oppdatert i september, er sendt til Landbruksdirektoratet. Det er anslått at vi får over 2400 søknader om erstatning etter avlingssvikt for en samlet sum av ca. 250 millioner kroner.


21.09.2018

Søk regionale miljøtilskudd for jordbruket i god tid!

Søknadsfristen for regionale miljøtilskudd nærmer seg. Mange venter med å fylle ut sine søknader om miljøtilskudd til siste dagene før søknadsfrist. Vi anbefaler å være tidlig ute.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel