Raufoss næringspark ønsker seg ny kommunegrense

Raufoss Næringspark har søkt om grensejustering av kommunegrensen mellom Vestre Toten og Gjøvik. Næringsparken, som ligger i begge kommuner, ønsker å forholde seg til en kommune, ikke to, slik de gjør i dag. 

Fylkesmannen har sendt saken til de berørte kommunene til orientering og uttalelse. Kommunene stiller seg ulikt i saken. Vestre Toten ber om at det igangsettes en utredning, mens Gjøvik ikke ønsker slik utredning.

Etter «lov om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser» har næringsdrivende som har sitt registrerte forretningssted i en av de aktuelle kommunene, rett til å ta initiativ til grensejustering. Initiativet behandles som en søknad om at det skal settes i gang utredning av spørsmålet om grensejustering. Spørsmålet om det skal igangsettes utredning om grenseendring avgjøres av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, og Fylkesmannen har i dag oversendt saken. Dersom departementet beslutter at saken skal utredes, vil Fylkesmannen få et nærmere beskrevet oppdrag om dette.

Kontaktpersoner