Kommunesamlingen 2017: Her er presentasjonene

Liten tvil om hva disse snakker om. Ola Tore Dokken, ordfører i Nordre Land, fylkesmann Sigurd Tremoen, direktør i Bufdir Mari Trommald og fylkeslege Erlend Aasheim (med ryggen til).
Liten tvil om hva disse snakker om. Ola Tore Dokken, ordfører i Nordre Land, fylkesmann Sigurd Tremoen, direktør i Bufdir Mari Trommald og fylkeslege Erlend Aasheim (med ryggen til).

Under Fylkesmannens Kommunesamling på Fagernes 1. og 2. november ble det orientert om – og diskutert - mange emner. Her er stikkord for alle innleggene – og presentasjonene som ble benyttet.

Opplandssamfunnet i endring
Fylkesmann Sigurd Tremoen

Les mer om fylkesmannens innlegg her.
Presentasjonene finner du her.

Digitale forventninger mot 2025, og regjeringens arbeid med kommune- og regionreformen.
Statssekretær Paul A. Chaffey, kommunal- og moderniseringsdepartementet snakket blant annet om endringer Norge står overfor, og også om store trender som ikke kan påvirkes av regjerings- eller stortingsvedtak.: Lavere oljeproduksjon, eldre befolkning, urolig verden, teknologiutvikling.

Han sa et mange kommuner som nå slår seg sammen, bruker dette for å gå gjennom sin IKT-strategi og plattform. Han sa også at kommunereformen fortsetter, og at samarbeidspartiene vil tilby økonomiske incentiver for de som slår seg sammen, men at nivå og innretning på incentivene ikke er avklart.

Presentasjonene finner du her.

Oppland og Hedmark etablerer ny region
Fylkesordfører Even Aleksander Hagen, orienterte om det pågående arbeidet med å slå sammen de to fylkeskommunene i innlandet. Det er blant annet knyttet spenning til hvilke nye oppgaver de sammenslåtte fylkeskommunene kan få. Et ekspertutvalg er nedsatt for å utrede dette. De skal levere sine innspill 1. februar 2018. For øvrig ble det kommentert navneforslaget: «Oplandenes».

Presentasjonene finner du her.

Status og utfordringer for barnevernet i Oppland
Fylkeslege Erlend Aasheim tok utgangspunkt i Fylkesmannens mål om å samordne tjenester for utsatte barn og unge og deres familier. Det gjelder barnehage, grunnopplæring, barnevern, helse, sosiale tjenester og arbeidsliv. Fylkesmannen har en bred tilnærming til dette, og ønsker å bidra gjennom informasjon, veiledning og oppfølging av kommuner, gjennom kompetansebygging og ved å ta folkehelseperspektivet blant annet i planuttalelser.

Presentasjonene finner du her.

Barna våre
Mari Trommald, direktør i Bufdir, holdt et engasjert og tydelig innlegg – og presiserte at hun kom til å ta opp utfordringene, ikke alle de tingene som går bra. Hennes stikkord for forbedring var: Grunnutdanningene med kompetansekrav; risikobasert oppfølging, altså statistikk og styringsinformasjon til ledelsen; sikre god kompetanse til tjenestene gjennom kurs, videreutdanning og lederutdanning; benytte digitale løsninger – altså sørge for digitalisering av saksbehandlersystem.

Hun tok også opp akuttberedskapen i barnevernet. Kravet til forsvarlige tjenester i barnevernloven tilsier at alle kommuner må ha tilstrekkelig og riktig kompetanse tilgjengelig utenfor vanlig kontortidher ligger Oppland svært dårlig an.

Presentasjonene finner du her.

«Barnevernsløft for Innlandet»
Regiondirektør Trond Lesjø i KS Hedmark/Oppland sa at KS sitt mål med å starte et slik nettverk er økt eierskap fra administrativ og politisk ledelse til barnevernsfeltet, kunnskapsheving til å sette ambisjoner og retning for kommunens barnevern og å kunne delta aktivt i diskusjonene som berører strategiske valg, som hvilken bredde innsatsen skal ha/terskler for tjenester, kompetansebygging, samhandling med andre tjenester osv. Opplegget vil bestå av 2 samlinger, ½-1 dag i kommunestyret og 4 frivillige temadager.

Presentasjonene finner du her.

Slik fikk vi ned andelen fristbrudd i barnevernet Vestre Toten kommune
Bjørn Fauchald, rådmann i Vestre Toten kommune, tok utgangspunkt i at Fylkesmannen høsten 2014 avdekket fristoverskridelse i 47 % av undersøkelsessakene. De tok da for alvor tak i utfordringene, og har blant annet økt bemanningen fra 11 stillinger i 2014 til 24 stillinger i 2017 og er nå dimensjonert for tjenestens oppgaver.

De gikk fra generalisert til spesialisert drift: mottak, undersøkelse, tiltak, fosterhjem/institusjon, tok i bruk startmøter i undersøkelsen som gir en raskere vei mot tiltak/løsning og som er ressurs- og tidsbesparende. Ansettelse av egne tiltakskonsulenter har ført til sterk reduksjon i kjøp av private tiltakstjenester.  

Presentasjonene finner du her.

Akuttberedskap i barnevernet Gjøvik kommune
Barnevernsleder Are Andersen, Gjøvik kommune fortalte om den interkommunale barnevernsvakta på Gjøvik. Den har beredskap for sju kommuner på Vest-Oppland og Hadeland. Vakta er rigget med en kombinasjon av aktiv-vakter og beredskapsvakter. Det gjør at det er alltid to på vakt, og en leder på bakvakt for å ivareta beslutninger og som har vedtaksmyndighet. Seks kommuner har delegert akuttmyndigheten etter Lov om barneverntjenester til barnevernsjefen i Gjøvik etter kontortid.

Presentasjonene finner du her.

Status for læringsmiljø og utfordringer i Oppland
Utdanningsdirektør Ingrid Bøe sa at elevundersøkelsen, i tillegg til pågangen Fylkesmannen har hatt etter at nytt kap.9A trådte i kraft, indikerer at flere elever opplever å ikke ha det trygt og godt på skolen. Sakene er ofte sammensatte og komplekse.

Å skape trygge og inkluderende læringsmiljø i barnehage og skole, er en viktig oppgave for kommunene. For å kunne ta gode beslutninger som gjelder barnehage og skole er det viktig at politikerne kjenner til tilstanden og utfordringene i egen kommune, slik at vedtak blir gjort på bakgrunn av det de vet, ikke det de tror.

(Det ble ikke benyttet lysbilder)

Den mystiske mobbegåten, voksnes holdninger, kunnskap og handlinger forebygger mobbing.
Ingrid Grimsmo Jørgensen, pedagog fra HINN, minnet om at å forebygge, avdekke og håndtere krenkelser er en umåtelig viktig samfunnsoppgave. Alt for mange barn opplever å bli mobbet i barnehagen, på skolen, på fritiden og i sosiale medier. Dette er ikke skolens eller barnehagens ansvar alene. Et godt samarbeid med foreldre er avgjørende – og det som forebygger best er et inkluderende skolemiljø med knallgode rektorer, tydelige og varme klasseledere er den beste vaksinen mot krenkelser og mobbing, sa hun.

Presentasjonene finner du her.

Team ung i Lillehammer og Gausdal
Esther Gilen, NAV-leder for Lillehammer og Gausdal, fortalte om deres arbeid for å komme i bedre kontakt med, og dermed hjelpe, flere unge som hadde falt utenfor arbeidslivet. Utradisjonell tenkning – som å møte unge hjemme eller andre steder utenfor NAV-kontoret, var et av forholdene hun pekte på. Tett og god kontakt med et næringsliv som er villig til å ta imot unge arbeidstagere var et annet.

Presentasjonene finner du her.

«Oppland 2027»
Kommunikasjonssjef Ivar Ødegaard, Fylkesmannen i Oppland, fortalte om en fersk spørreundersøkelse om hvordan ordførere og rådmenn ser på framtida for sin kommune.
Les mer om undersøkelsen her.

Presentasjonene finner du her.

På veg mot et nytt fylkesmannsembete for Oppland og Hedmark
Ass. fylkesmann Eli Blakstad orienterte blant annet om prosessen embetene nå er inne i  - og om ambisjonene for sammenslåingen, nemlig at det skal skapes merverdi som gjør det nye embetet til mer enn summen av to embeter. Embetet vil få større og mer robuste fagmiljøer og skal bli et enda mer ettertraktet kompetansemiljøfor kommunene og andre brukere.  

Presentasjonene finner du her.

Forventninger til et nytt embete
Rådmannsutvalget i KS ved Bjørn Fauchald, rådmann i Vestre Toten kommune, var opptatt av at arbeidskraftutfordringene kommer raskt og at demografien skaper utfordringer i vårt nye fylke. Konsekvensene av dette vil bli et lokaldemokrati i skvis der kommuner må omstille og være innovative! Skal kommunene lykkes må sentrale myndigheter fortsatt vise kommunene tillit og fylkesmenn og andre statlige myndigheter må rigge sitt arbeid slik at tilsyn, veiledning og utviklingsarbeid fremmer og ikke hemmer kommunenes muligheter for å lykkes!

Presentasjonene finner du her.

Forventninger til et nytt embete
Styret i KS ved Rune Støstad, ordfører i Nord-Fron, tok for seg de politiske forventningene til et nytt fylkesmannsembete, blant annet at embetet må ta en tydelig posisjon og være lagbygger – og bli en ambassadør for det nye! Fylkesmannen må bidra til å få fram alt det positive – å posisjonere de to fylkene, ikke bare være budbringer.  

Presentasjonene finner du her.

Lokalene vi jobber i, digital framtid -  hva skaper engasjement?
Avdelingsdirektør Hege Maria Eriksson, Statsbygg  (mer kommer)

Kontaktpersoner