Bekymring for at Gjøvikregionen ikke får sitt

Rådmann Magnus Mathisen i Gjøvik (nærmest) var blant de som var bekymret for utviklingen i det som kan bli
Rådmann Magnus Mathisen i Gjøvik (nærmest) var blant de som var bekymret for utviklingen i det som kan bli "Mjøsbyen".

Regionmøter 2018: Mye av tida på Fylkesmannens regionmøte for Gjøvikregionen (12.01.2018) gikk med til konkrete saker som læringsmiljø, tilsyn og arealforvaltning. Utvikling av Mjøsbyen som motvekt til veksten i Oslo ble også tema.

Allerede i sin innledning kom Guri Bråten, ordfører i Østre Toten og regionrådsleder for Gjøvikregionen inn på dette. Hun var bekymret over den store offentlige oppmerksomheten i Innlandet stort sett er knyttet til hva som skal skje hvor på østsida av Mjøsa, men etablering av og flytting av arbeidsplasser mellom Hamar og Lillehammer.  

Ikke sammenvokst – men sammenbundet
Fylkesmann Sigurd Tremoen snakket gjerne om «Mjøsbyen» - altså summen av kommuner hovedsakelig rundt Mjøsa. Han sa at kommunene må se seg tjent med at alle kommunene vokser – ikke bare deres egen. For å få til en slik vekst, må det satset på kommunikasjon. Fylkesmannen har i mange sammenhenger tatt til orde for bedre samferdselstiltak øst-vest i Innlandet, ikke bare nord-sør. En togforbindelse mellom Gjøvikbanen og Dovrebanen har vært tema.

-Hvis vi får til kommunikasjon mellom byene, blir transport mellom dem som å ta trikken i Oslo, sa fylkesmannen, som presiserte sin visjon: -Byene skal ikke vokse sammen – men være bundet sammen at gode, miljøvennlige transportårer. Fylkesmannen roste initiativet med å lage en strategi for Mjøsbyen, men understreket at dette bare blir en realitet ved at kommunene er enige på tvers.

Offentlig og privat vekst
Rådmann Magnus Mathisen i Gjøvik var også opptatt av øst-vest-forbindelsen, og roste Fylkesmannen for å ta opp dette. Men nå det gjaldt en balansert utvikling av Mjøsbyen kom han med hjertesukket over at så mye skjer på aksen Lillehammer – Hamar: -Det er ikke balansert utvikling av Mjøsbyen slik vi nå ser det, sa han.

Politiker Svein Håvar Korshavn (H) i Gjøvik var opptatt av vekst i det private næringslivet, og sa blant annet: - Mens ordførere her i Innlandet unisont roper etter flere offentlige arbeidsplasser til sin kommune, er holdningene helt annerledes på Vestlandet. Der er ordførerne først og fremst opptatt av hvor viktig det er med etablering av private arbeidsplasser. Dit må vi komme også har, altså spørre hvordan kommunene kan gjøre mer for det private næringslivet.

SITATET

Fylkesmann Sigurd Tremoen sa hvor viktig det er at Innlandet beholder alle de kommuner fylkene nå har og spurte om politikerne i Gjøvikregionen var opptatt av dette. Guri Bråten, ordfører i Østre Toten og regionrådsleder svarte:
«Hvis Hadeland går til Viken, blir det et stort tap for Innlandet og Gjøvikregionen».