Kommuneøkonomi

Fylkesmannen skal gi råd og veiledning i økonomiforvaltningen, blant annet knyttet til regelverk, inntektssystem og statsbudsjettet.

Robek

Kommuner med merforbruk som ikke blir nedbetalt etter kravene i kommuneloven, blir registrert i "Register om betinget godkjenning og kontroll" (Robek). Fylkesmannen skal kontrollere budsjett og økonomiplaner i Robek-kommuner, og skal også godkjenne alle vedtak om lån og langsiktige leieavtaler.

Kommunale garantier

Kommunene kan gi lånegarantier. Når en kommune garanterer for et beløp som overstiger 500 000 kroner, skal vedtaket godkjennes av Fylkesmannen.

Skjønnsmidler

Kommunene kan få skjønnsmidler, som er en del av de statlige overføringene til kommunesektoren. Det er Fylkesmannen som fordeler midlene til kommunen i det enkelte fylket. Tildelingen skjer etter departementets retningslinjer.

Interkommunale selskaper

Dersom en av eierkommunene i selskapet er underlagt reglene i kommunelovens § 60, skal selskapets vedtak om opptak av lån, godkjennes av Fylkesmannen.

Vis mer


08.10.2018

Statsbudsjettet for 2019 - kommunene får samme handlingsrom som i 2018

Regjeringen legger i dag fram forslag til Statsbudsjett for 2019. Regjeringen legger opp til en økning i kommunesektorens frie inntekter på 2,6 mrd. kr. Hele økningen går til kommunene. Dette skyldes at fylkeskommunene vil få noe reduserte demografikostnader som følge av nedgang i aldersgruppen 16-19 år


11.07.2018

Regnskapstall for kommunene 2017

Endelige regnskapstall for kommunene for 2017 er nå publisert i KOSTRA.  I gjennomsnitt for kommunene i Oppland ble netto driftsresultat 2,7 % av driftsinntektene. Gjennomsnitt for landet lå på 3,7 % av driftsinntektene.  Både Oppland og resten av landet hadde dårligere netto driftsresultat i 2017 enn i 2016. Som tidligere år er det stor variasjon mellom kommunene.

  


11.07.2018

Revidert nasjonalbudsjett for 2018

Stortinget vedtok å øke rammetilskuddet til kommunene med 14,2 mill. kr for gratis kjernetid i barnehagene for 3-5 åringer pga feil i det opprinnelige beregningsgrunnlaget. Kommunene i Oppland har tilsammen fått 425 000 kr av ekstrabevilgningen. Beløpene utbetales sammen med rammetilskuddet i juli. 


20.04.2018

Kompensasjon til kommuner som står ufrivillig alene etter kommunereformen

Kommuner som gjennom kommunereformen ønsket å slå seg sammen med nabokommuner, men som likevel ble stående alene, kom dårlig ut av endringer i inntektssystemet i 2017. Disse kommunene får en viss kompensasjon for inntektsbortfallet også i 2018. I Oppland er det tre slike kommuner: Dovre, Sør-Fron og Nord-Aurdal. 

Dovre får 0,2 mill kr

Sør-Fron får 1,4 mill kr

Nord-Aurdal får 1,5 mill kr 


23.03.2018

Dialogmøte om kommuneøkonomi

Dialogmøte med økonomiansvarlige i kommunene ble avviklet 21.mars 2018.


15.03.2018

Foreløpige KOSTRA-tall for 2017

Foreløpige regnskapstall for kommunene ble presentert i KOSTRA i dag. I gjennomsnitt for kommunene i Oppland ble netto driftsresultat 2,8 % av driftsinntektene. Gjennomsnitt for landet lå på 3,6 % av driftsinntektene. Som tidligere år er det stor variasjon mellom kommunene.   

 


02.01.2018

Økt rammetilskudd til kommunene i 2018

Stortinget vedtok 18.desember 2017 rammetilskudd til kommuner og fylkeskommuner for 2018.

Det ble gjort endringer i rammetilskuddet til kommunene, i fht regjeringens forslag (vist i grønt hefte 2018) på 161,8 mill kr, hvorav 3,8 mill kr tilfaller Opplandskommunene.

 


27.10.2017

Barnevernet styrket med over fem millioner

11 Opplandskommuner har fått til sammen 5.150.000 kroner av skjønnsmidlene for å styrke barnevernet sitt.


27.10.2017

Hadde utgifter til flyktninger som ikke kom – får støtte

Fylkesmannen har tildelt skjønnsmidler til de tre Gudbrandsdalskommunene Skjåk, Lesja og Ringebu i 2017 og 2018 fordi de forberedte mottak av enslige mindreårige flyktninger (EMA), men at det kom færre enn forutsatt.


12.10.2017

Statsbudsjettet 2018: Opplandsnyheter

Et fond på to millioner til vedlikehold av Snøheimvegen, Hjerkinn skytefelt miljøsaneres ferdig for 44,1 millioner, penger til flomsikring i Sel og Øyer prioriteres, nye og lengre tog på Gjøvikbanen – dette er noen av statsbudsjettsakene i Oppland. Les mer her.


Flere nyheter