Inhabil i lovlighetskontroll av kommunedelplan E6

Fylkesmannen oversender kravet om lovlighetskontroll av kommunedelplan E6 Vingrom - Ensby til departementet og ber om at det oppnevnes settefylkesmann. 

Hovedtema for lovlighetskontrollen er dispensasjon fra naturmangfoldlov/verneforskrift. Fylkesmannen har under hele planprosessen og i meklingen gitt tydelige føringer på forutsetninger for å kunne vurdere bru gjennom verneområdet, og vurderer på denne bakgrunn å være inhabil.