15 mill. kr i skjønnsmidler er fordelt

 

Fylkesmannen har nå fordelt 15 mill. kr i skjønnsmidler for 2018 til 41 fornyings- og innovasjonsprosjekter i kommunene i Oppland.

Fylkesmannen mottok 68 søknader, med en samlet søknadssum på over 40 mill. kr.  

Skjønnsmidlene er en del av rammetilskuddet til kommunene og fordeles til kommunene til egne prosjekter og samarbeidsprosjekter mellom flere kommuner.

Fylkesmannens tildeling er gjort etter en grundig vurdering i alle fagavdelingene og de føringene som ble gitt i utlysningsbrevet.

Fylkesmannen har prioritert søknader som utnytter utviklingsrelasjoner mellom kommuner, næringsliv og akademia. Som tidligere år er det prioritert noe midler til å dekke deltakeravgift på Nasjonal Innovasjonsskole ved Høgskolen i Innlandet (HINN). For øvrig er det prioritert midler til regionale prosjekter og prosjekter som innebærer utvikling av tjenestene gjennom tjenesteutvikling og digitalisering. Prosjekter som bidrar til integrering av flyktninger er prioritert.

Noen prosjekter som har stor samfunnsmessig betydning er også prioritert. Dette gjelder prosjekter innen områdene plan, samfunnssikkerhet og beredskap og klimatiltak. For prosjekter som har hatt tilfredsstillende framdrift er flerårige prosjekter som har fått skjønnsmidler tidligere videreført.

Oversikt over prosjekter som er tildelt midler er vist her. 

Fordeling av midler til den enkelte kommune er slik:

    Kr.  
501 Lillehammer Kommune                 1100000  
502 Gjøvik Kommune                 1150000  
511 Dovre Kommune                    300000  
512 Lesja Kommune                    400000  
513 Skjåk Kommune                    600000  
514 Lom Kommune                    300000  
515 Vågå Kommune                    750000  
516 Nord-fron Kommune                    400000  
517 Sel Kommune                    800000  
519 Sør-fron Kommune                    400000  
520 Ringebu Kommune                    700000  
521 Øyer Kommune                 1150000  
522 Gausdal Kommune                    900000  
528 ØStre Toten Kommune                    600000  
529 Vestre Toten                                 -   Ikke søkt
532 Jevnaker Kommune                    500000  
533 Lunner Kommune                    500000  
534 Gran Kommune                    800000  
536 Søndre Land Kommune                    400000  
538 Nordre Land Kommune                    750000  
540 Sør-aurdal Kommune                    700000  
542 Nord-aurdal Kommune                    600000  
541 Etnedal                                 -   Ikke søkt
543 Vestre Slidre Kommune                    600000  
544 Øystre Slidre Kommune                    600000  
545 Vang                                 -   Ikke søkt
  Sum              15000000  

Kommuner som ikke har søkt med egne prosjekter deltar i regionale prosjekter.