Tvungen legeundersøkelse etter psykisk helsevernloven - tolkningsuttalelse fra Helsedirektoratet

Helsedirektoratet har i en tolkningsuttalelse 19.09.2018 uttalt seg om saksbehandlingsreglene når kommuneleger fatter vedtak om tvungen legeundersøkelse etter psykisk helsevernloven § 3-1.

Helsedirektoratet har i vedlagte brev uttalt seg om hvorvidt kommunelegens vedtak skal inngå i pasientjournalen, om kommunelegen skal få kopi av journalnotat fra legeundersøkelsen, og i hvilken grad kommunelegen har et oppfølgingsansvar i etterkant av vedtaket.